Университет „Проф. д-р Асен Златаров“: проект LeNetEco2

Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в създаването на платформа, отчитаща чистотата на реките, които се вливат от България в Черно море. Цялото име на проекта е „Създаване на консолидирана обучителна мрежа за съвместен мониторинг и контрол на околната среда в Черноморския басейн 2“, LeNetEco2.

Създаването на мрежата за обмен на знания и активиране на колективния мониторинг на околната среда в Черноморския басейн е фокусирано върху:

✅ премахване на пропуските в областта на познанията за околната среда в обществото, особено сред децата и младежите и обмена на тези знания;

✅ създаване на необходимите инструменти за показване на информация за екологичната обстановка в Черноморския басейн и осигуряване на общ достъп до тази информация;

✅ формирането на международна доброволна обществена услуга за екологичен контрол и мониторинг, чиито членове ще следят екологичната обстановка в Черноморския басейн.

В проекта участват 6 партньорски организации от 4 черноморски държави – България, Румъния,  Украйна и Молдова. Общата цел на проект LeNetEco2 е да консолидира усилията и да активирa обществата в държавите от Черноморския басейн чрез прилагане на екологичен мониторинг и контрол  на околната среда и подобряване на състоянието на делтите на реките в региона на Черноморския басейн.

Специфични цели на проекта:

1. Подобряване на контактите между страните и обмен на добри практики в областта на образованието за екологичен мониторинг.

2. Съвместно укрепване на сътрудничеството и разширяване на съвместната база от знания и информация, необходими за справяне с общите предизвикателства в опазването на околната среда на речните и морските системи.

3. Подобряване на трансграничното сътрудничество по мониторинг на околната среда между заинтересованите страни за оценка и информиране на околната среда в западната част на Черноморския басейн.

Изброените по-горе задачи на проекта ще се осъществят чрез разработването и внедряването на три компонента на проекта: уеб страница за електронно образование, електронна карта на мониторинга на околната среда и електронна услуга „Доброволец на мониторинга на околната среда“, всички комбинирани в – платформа LeNetEco.

Идентифицирането на нужди, връзки и зависимости между секторните пропуски в знанията може да помогне за решаването на най-неотложните проблеми и да доведе до междусекторни решения. Проектът LeNetEco ще отговори на интердисциплинарността и важността на изследванията и има за цел да обхване както екологични, така и социално-културни проблеми.

Консорциум от 6 партньори, всеки с различен професионален опит, но включващ опит в програмата на BSB, ще играе ролята на фасилитатори.

Водещ партньор: Danubius University of Galati, Romania
Начало: 2020-08-01
Край: 2022-07-31
Общ бюджет: EUR 773 030.00
Европейско финансиране: EUR 711 187.60
Други източници на финансиране: ENPI/ENI