• Устав на МИРГ Бургас-Камено

  Правила за устройството и дейността на организация

 • Вътрешни правила за работа

  Приети с Решение на УС от 09.12.2020

 • Стратегия за водено от общностите местно развитие

  Местната инициативна рибарска група „Бургас – Камено“ е създадена с цел подобряване на качеството на живот на територията на двете общини. Учредителите на МИРГ са наясно, че тази цел може да бъде постигната само в сътрудничество с други местни организации, както и с общините Бургас и Камено. В тази връзка е създадена и приложена такава Стратегия за ВОМР, която да надгражда и допълва стратегическите планове на различни местни организации, общинските планове за развитие, областния план за развитие на област Бургас, както и национални и европейски стратегически документи. Прилагането на СВОМР на МИРГ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и дейностите в обществена полза на територията на база местните природни, човешки и културни ресурси. В тази връзка е определена и визията на Стратегията, а именно: „Територията обхваната от „МИРГ БУРГАС - КАМЕНО“ е привлекателно място, съчетаващо природно и културно богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен начин на живот“.

 • Методика за подбор на проектни предложения по Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено

  Подборът на проектни предложения се извършва в съответствие с принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, публичност и прозрачност. Той се извършва на база две групи критерии за оценка, описано подробно в прикачената Методология.

 • Одобрени външни експерти-оценители

  Списък с одобрени външни екеперти-оценители

 • ИГРП 2022

  Индикативна годишна работна програма за 2022г.

 • ИГРП 2021

  Индикативна годишна работна програма за 2021г. - одобрено изменение

 • ИГРП 2020

  Индикативна годишна работна програма за 2020г. - одобрено изменение