Проектите се реализират с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020

ПЪРВА ЧАСТ

Проект по процедура BG14MFOP001-4.001 

Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР

 • Бенефициент – Община Бургас, ул. „Александровска“ № 26
 • Партньори
  • Община Камено – гр. Камено ул. „Освобождение“ №101, obshtina@kameno.bg, sekretar@kameno.bg
  • Сдружение „Морски сговор“ – парк Росенец, Рибарско селище, remo@dir.bg
  • ЕТ „Оазис Савов С. Савова“ – гр. Бургас, кв. „Крайморие“, ул. „Вълнолом“ №, 5А, petarsavov23@abv.bg
 • Кратка информация за проекта – Проектът има за цел да увеличи в максимална степен участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на идентифициран рибарски район, чрез изграждане на местно партньорство и създаване на МИРГ. Реализирането на проекта ще подпомогне популяризирането на подхода ВОМР, активиране на потенциала на представители на местната общност за включването им в процеса на разработване на стратегия за местно развитие, както и повишаване капацитета за нейното успешно прилагане. Изпълнението на дейности по проекта ще позволи идентифицирането на общите за дефинирания рибарски район проблеми и потребности, използвайки подхода отдолу нагоре и ще приложи интегриран подход при планиране на мерки за подобряване на икономическия потенциал на свързаното със сектора население, както и устойчивото развитие на крайбрежната и вътрешна територията. Целевите групи към които е насочен проектът са: рибарите, НПО и стопанския сектор на територията на рибарския район. Предвидени са информационни кампании и обучителни дейности за популяризиране и прилагане на подхода ВОМР, проучване и анализ на територията, изготвяне на стратегия за местно развитие и и учредяване на МИРГ. Изпълнението на стратегията за местно развитие на рибарския район Бургас – Камено по подхода ВОМР, ще допринесе за насърчаване на икономическия растеж, диверсификация на дейностите в сектора на рибарството и аквакултурите, социално приобщаване, разкриване на нови работни места.
 • Основна цел – Да се увеличи в максимална степен участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на рибарския район, чрез изграждане на местно партньорство и създаване на МИРГ.
 • Специфични цели:
  • Създаване на местнa инициативнa рибарскa групa (МИРГ);
  • Придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групa на местно ниво;
  • Подготовка на стратегия за BOMР, финансиранa от ЕФМДР;
  • Включване на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за ВОМР;
  • Информиране на местното население относно възможността за финансиране от ЕФМДР;
  • Популяризиране на местната идентичност.
 • Дейности:
  • Формиране и учредяване на публично-частно партньорство;
  • Популяризиране на подхода ВОМР и процеса на разработка на стратегията;
  • Обучение на екипа на МИРГ, в т.ч. представители на партньорите и местни лидери;
  • Проучване и анализ на територията;
  • Подготовка на стратегията;
  • Администриране и изпълнение на проекта.
 • Очаквани резултати:
  • Учредяване на СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено;
  • Проведени информационни кампании 2бр.;
  • Изготвени и разпространени информационни материали за информиране на местното население минимум – 1500 бр. дипляни;
  • Проведени информационни срещи/семинари 2 бр.
  • Проведени информационни конференции 2 бр
  • Електронна страница на МИРГ Бургас – Камено 1 бр.
  • Публикувана информация по проекта в регионални медии 6 бр.
  • Повишен капацитет на местната общност за прилагане на подхода ВОМР.
  • Проведени 2 броя двудневни или 4 броя еднодневни обучения. Обучени най-малко 30 души.
  • Извършване на 2 броя проучвания на рибарския район.
  • Проведени 2 броя еднодневни работни срещи.
  • Проведени 3 броя еднодневни информационни срещи.
  • Проведени 2 броя обществени обсъждания на разработваната стратегия
  • Изготвена и приета от Общото събрание на МИРГ Стратегия за местно развитие.
 • Продължителност – от 27.06.2017 г. до 27.11.2017 г.
 • Бюджет – 47 995.75 лв.

 ВТОРА ЧАСТ

Проект по процедура BG14MFOP001-4.002
Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие 

На 20 юли 2018 г.  Сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“  и  Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство сключиха  Договор за безвъзмездна финансова помощ МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие (МДР-ИП-01-87/20.07.2018 г.).

Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) получава подкрепа в размер на  2 933 745 лв. от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) чрез Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР). Одобрената безвъзмездна финансова помощ ще бъде договорена чрез процедури за подбор на проекти, в които могат да участват предприятия, неправителствени организации, Община Бургас и Община Камено.

Всички проекти, финансирани чрез мерки от СВОМР, следва да бъдат изпълнение на територията на МИРГ Бургас-Камено, която е описана ТУК.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите, финансирани по Стратегията е 31.12.2023 г.

Договор МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие е на стойност 977 915 лв. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде използвана за популяризиране на Стратегията и подхода „Водено от общностите местно развитие“, за администриране, за организиране на обучения за местни лидери, бенефициенти, лица от уязвими социални групи и др.

Успешното прилагане на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „Местната инициативна рибарска група Бургас – Камено“ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и дейностите в обществена полза на  територията на база местните природни, човешки и културни ресурси.

Този материал е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.