СНЦ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО е българска, независима, доброволна  организация, действаща в обществена полза, създадена със споразумение за партньорство между Община Бургас, Община Камено и местни представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Целите на Сдружението са:

 • Насърчаване, съдействие и подпомагане на устойчивото развитие на отрасъла рибарство и аквакултури в България;
 • Повишаване конкурентоспособността на предприятията в сектор “Рибарство и аквакултури” и разкриване на нови работни места;
 • Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство;
 • Развитие на човешкия потенциал и изграждане на капацитет за подготовка и управление на проекти;
 • Засилване ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности.

При упражняване на своята дейност Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено  се ръководи от принципите на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР), което включва: териториален подход, създаване на публично-частни партньорства, подход „отдолу-нагоре”, иновации, многосекторен подход, сътрудничество и работа в мрежа. Сдружението спазва правилата и нормативната база, приложима за Местните инициативни  рибарски групи в Република България

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес е превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която насочва дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.

ЕКИП на МИРГ

Неби Кехая

Изпълнителен Директор

Магистър по Бизнес Администрация във Великотърновски университет и дългогодишен опит в подготовка, управление и отчитане на проектни предложения, финансирани от ЕС и други донорски организации

Ивелина Сулева

Експерт СВОМР

Бакалавър по Международни икономически отношения в Икономически университет Варна и специализации в Антверпен, Белгия и Венло, Холандия с опит в международни компании и в управлението на бизнес процеси

Русин Савов

Технически сътрудник

Бакалавър по Икономика на туризма в Университет проф. д-р Асен Златаров, Бургас и богат опит с международни екипи, отлични познания на територията на МИРГ Бургас-Камено и административните структури и органи

Управителен Съвет

КИРИЛ НАЧЕВ Председател УС

Радослав Балтаджиев

Иво Боев

Пламен Симеонов

Управителният съвет на СНЦ МИРГ Бургас-Камено се състои от 7 членове, включително Председателят. Основните функции на УС са:

 1. Планиране с участие на заинтересованите страни и управление на местна стратегия за устойчиво развитие на рибарската област;
 2. Мониторинг и оценяване на местната стратегия за устойчиво развитие на рибарската област;
 3. Планиране на необходимите ресурси за постигане на целите на МИРГ и определяне на подходите за тяхното мобилизиране;
 4. Осигуряване на механизми за ефективно публично-частно партньорство за устойчиво развитие на рибарската област;
 5. Осигуряване на участие на заинтересованите страни чрез консултивни механизми в планирането и мониторинга на устойчивото развитие на рибарската област;
 6. Осигуряване на условия за ефективно оперативно управление и мониторинг на оперативната дейност на МИРГ включително създаване на условия и контрол върху изпълнението на функциите и задачите на МИРГ съгласно изискванията на ПМДР 2014-2020;
 7. Осигуряване на публичност и прозрачност на дейността на МИРГ;
 8. Провеждане на мониторинг по отношение на прилагането на приетите правила и процедури в процеса на прилагане и изпълнение на СВОМР.

Общо Събрание

Всеки член на Сдружението е участник в публично-частно партньорство за реализацията на стратегията за ВОМР на територията на МИРГ Бургас-Камено и се ангажира да допринася за дейността на Сдружението според своята специфика и възможности. Общото събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено се състои от 29 членове, от които 2 са представители на публичния сектор, а именно Община Бургас и Община Камено. Останалите членове представляват стопанския и нестопанския сектор на територията на МИРГ, като техният дял е респективно 48% и 45% в процентно съотношение.

Членовете представляват не само своя интерес, но и интересите на съответния сектор, който представляват – публичен, стопански и нестопански сектор, на територията на действие на МИРГ. Те се ангажират с целите на Сдружението, подхода Водено от общностите местно развитие и с прилагането на стратегията за ВОМР като се ръководят от интересите на МИРГ като една обща територия и общност. Всички те са мотивирани за участието си в Сдружението и действат активно за постигане на неговите цели като допринасят съобразно техните възможности и поети ангажименти.

Контролен Съвет

Контролният съвет на СНЦ МИРГ Бургас-Камено се състои от трима членове и изпълнява следните функции:

А) Следи изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет и упражнява контрол върху дейността на Управителния съвет;

Б) Проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и финансова ревизия;