ПОСТОЯНСТВОТО Е ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА!

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
БУРГАС-КАМЕНО!

Нашата мисия е да работим за  устойчивото развитие на отрасъла рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

Публикуван е за обсъждане СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Публикуван е за обсъждане СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ. Той е изготвен от екип на обединение „ИРА – СТРАТЕГМА“ в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ: СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, АКВАКУЛТУРИ, ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ,...

Още информация

Онлайн обучения чрез платформата ZOOM, имащи за цел да подпомогнат потенциалните кандидати в процеса на подготовка и електронно подаване на проектните предложение чрез ИСУН 2020 г.

Във връзка с обявените на 03.06.2020 г. процедури за подбор на проекти по три извънредни мерки от ПМДР 2014-2020 г., насочени към преодоляване на негативните последици от пандемията COVID-19 за сектор „Рибарство и аквакултури“ Националната Рибарска Мрежа, съвместно с дирекция „Морско дело и рибарство“ на Министерство на земеделието, храните и...

Още информация

Открита процедура за проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Мярка 5.4

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент (ЕС) 508/2014. Краен срок: 03.07.2020 г. 17:00 ч. Интернет адрес: www.eufunds.bg Приложени Документи:

Още информация