МИРГ Бургас-Камено в сектор Рибарство и аквакултури
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО

Нашата мисия е да работим за устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

Надграждане на ИСУН

В модул „Е-управление на проекти“, раздел „Финансов отчет“ е въведена автоматизация при изчисляването на съотношението БФП/Собствено финансиране за всяка фактура, като въз основа на заложения по съответния бюджетен ред процент, с който се финансира определен разход, потребителят въвежда единствено общата стойност на дадената фактура, а системата автоматично я разпределя между...

Още информация

Проведе се обучение с тема „Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

Над 20 участници се включиха в двудневното обучение на МИРГ Бургас-Камено на тема „Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“, което се проведе на 7 и 8 юни в Бизнес инкубатор Бургас. Целта на проведеното обучение бе изграждане на  капацитет и повишаване на компетенциите на бенефициентите по отношение на...

Още информация

Фондация БАИТ набира оферти за лабораторни анализи

Във връзка с дейността по Проучване на основните замърсители в популациите на бели пясъчни мидипо проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен биоиндикатор и ресурс в Черноморската екосистема“, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Фондация „Българска Академия за Иновационни Технологии“ кани...

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорството – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията. 

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която ще насочи дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.