МИРГ Бургас-Камено в сектор Рибарство и аквакултури
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО

Нашата мисия е да работим за устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

В периода 10-11.05.2022 г. представители на МИРГ „Бургас-Камено“, взеха участие в посещение с цел обмен на опит с МИРГ „Гран Канария“, Испания. ВТОРНИК  10 МАЙ По време на първия ден от посещението се осъществи техническа среща между двата МИРГ. Всяка от страните запозна другата със структурата на членската маса и...

Още информация

Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

На 09.03.2022г. се проведе онлайн Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027. В него взеха участие представители на Местните инициативни рибарски групи, представители на бизнес сектора, междубраншови огранизации, МОСВ и други заинтересовани страни. В рамките на обсъждането беше представена новата...

Още информация

Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, финансиран с Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-87/20.07.2018...

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорството – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията. 

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която да насочва дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.