МИРГ Бургас-Камено в сектор Рибарство и аквакултури
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО

Нашата мисия е да работим за устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. за обществено обсъждане и коментари.Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат до 17:00ч. на 20.09.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg и на office@flag-burgas.org .

Още информация

Изменение на ИГРП за 2021г. на МИРГ Бургас-Камено

С решение на проведено заседание на УС №35 от 25.08.2021г. на МИРГ Бургас-Камено е изменена Индикативна Годишна Работна Програма за 2021г. и съгласувана с УО на ПМДР 2014-2020. Одобреното изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите тук:

Още информация

Покана до членовете на Управителния съвет

ПОКАНА до членовете на Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено   На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 25.08.2021г. от 17.00 часа, място на провеждане: гр.Бургас, ж.к....

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорството – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията. 

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която да насочва дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.