МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

БУРГАС-КАМЕНО!

Нашата мисия е да работим за  устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

История на рибарската мрежа

Мислите ли,че мрежата и риболовът са неделими? Оказва се, че мрежата е младо пособие в сравнение с риболова.  Според някои историци мрежата се използвала първо при лова, а след това при риболова. Това, че мрежата е сравнително „младо“ изобретение, ни говори и фактът, че в Европа символ на риболова не...

Още информация

SSF Uni: Университет за дребномащабен риболов

Какво е SSF University ? Университетът за дребномащабен риболов (SSF University) е насочен към рибари за изграждане на капацитет по избрани теми, за споделяне на знания и за насърчаване на обмена на най-добри практики в целия Средиземноморски и Черноморски регион.Тази инициатива отговаря на препоръките в Регионалния план за действие за...

Още информация

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.065

УО на ПМДР публикува Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.065 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ на МИРГ Бургас – Камено по ПМДР 2014 – 2020 г., който може да видите ТУК.

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорството – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията. 

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която ще насочи дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.