BlueInvest Fund

Фондът BlueInvest е нова инициатива за акции, подкрепяща целта на политиката на ЕС за стимулиране на инвестициите в иновативната синя икономика. Този сектор може да играе важна роля в трансформацията във въглеродно неутрална икономика до 2050 г., амбиция, обявена в Европейската Зелена сделка.

Фондът BlueInvest се управлява от Европейския инвестиционен фонд и осигурява финансиране на базовите фондове за дялово участие, който стратегически е насочен и подкрепя компании в сектора на синята икономика. Тази инициатива е част от програмата за собствен капитал на EFSI. Програмата е подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции, финансовия стълб на Инвестиционния план за Европа и Европейския инвестиционен фонд.

Функционирането на Фонда BlueInvest може да бъде описано като връзка между следните три слоеве:

Европейска комисия – Европейски инвестиционен фонд

Европейската комисия отпусна 75 милиона евро на Фонда BlueInvest от общия бюджет на Европейския фонд за стратегически инвестиции и повери управлението на Фонда BlueInvest на Европейския инвестиционен фонд.

Европейски инвестиционен фонд – финансови посредници

В качеството си на управител на Фонда BlueInvest, ЕИФ използва целевия бюджет по делегиран модел чрез финансови посредници. Разполагането се извършва под формата на (квази-) капиталова инвестиция.

По-точно ЕИФ предоставя капиталови инвестиции на или заедно с фондове или други субекти, фокусирани пряко или косвено в морския сектор. Целта е да се привлекат допълнителни частни инвестиции и да се катализира развитието на този сектор. Чрез тази инициатива ЕИФ ще инвестира в дялови фондове, чиито инвестиционни стратегии са насочени частично или изцяло до икономически дейности, включително природен или културен капитал, енергия от океана, климатични действия, включване на крайбрежните общности и по-добра защита на крайбрежието.

Финансови посредници – фирми

Благодарение на финансирането, предлагано от ЕИФ, финансовите посредници са в състояние да инвестират в допустими крайни получатели, засилвайки тяхното разширяване и устойчив растеж.

Фондът BlueInvest е част от инициативнара BlueInvest, чиято цел е да стимулира иновациите и инвестициите в устойчиви технологии за синята икономика, като подкрепя готовността и достъпа до финансиране за бизнеса в ранен етап, МСП и разрастването. Той се осъществява чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, управляван от Европейската комисия ГД „Морско дело и рибарство“.

В този контекст портфолиото на дружества, подкрепяни от ЕИФ, в рамките на BlueInvest може едновременно да се възползват от схеми за отпускане на безвъзмездни средства, предлагани в рамките на ГД „Морска политика“, които се управляват от EASME. По този начин целта е да се подкрепят иновативни технологии и / или морски услуги, да се подобри тяхната пазарна готовност и да се премине към навлизане на пазара, като в същото време управителят на фонда би се възползвал от нерисковия компонент на тяхната инвестиция. За тази цел стартира поканата за прозорец „Синя икономика“ с общ бюджет от 22,5 милиона евро. По този начин ГД „Морско дело“, EASME и EIF имат за цел да предоставят различни финансови инструменти в подкрепа на растежа на предприятията на ЕС в ранен етап, МСП и разширяването им, които са активни в сектора на синята икономика.

Финансовата подкрепа по Фонда BlueInvest се предоставя чрез напълно делегиран модел от ЕИФ на финансовите посредници. По-конкретно, ЕИФ определя рамката, при която инвестициите в акции по Фонда BlueInvest трябва да бъдат предоставени и тази рамка трябва да бъде приета и спазвана от финансовите посредници при извършване на финансови операции по Фонда BlueInvest.

Крайните получатели се обръщат към избрани финансови посредници, за да поискат финансиране и да се възползват от Фонда BlueInvest. ЕИФ ще публикува и актуализира списъка с избрани финансови посредници на специалната уебстраница на EFSI Equiy Instrument непрекъснато.

Моля, имайте предвид, че окончателният подбор на компании и одобрението на финансирането се поемат единствено от финансовия посредник, в съответствие с тяхната инвестиционна стратегия и правилата на Фонда BlueInvest. Поради това компаниите, които търсят финансиране, са поканени да влязат в пряк контакт с избраните финансови посредници

За България те са в тази връзка.

Повече информация: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1451

Проекти, подкрепени чрез BlueInvest 

Algaesys Lda, Португалия

Algaesys Lda използват силата на слънцето и фототрофните бактерии и водораслите за пречистване на отпадъчни води за повторно използване на качеството на достъпна цена. Цялата система е затворена в атрактивна „Оранжерия“, за да може да отиде навсякъде. Системата е бърза за изграждане, модулна е и е на 50% от разходите за жизнения цикъл на конвенционалните системи, като намалява потреблението на електроенергия с 80%, което води до решение за въглеродното въздействие.

Проблеми, които решава:

 • 15-20% по-ниска капиталова инвестиция;
 • 50-80% по-кратко време за строителство;
 • 50-70% по-ниски експлоатационни разходи;
 • 80% по-малко твърди отпадъци за обезвреждане извън площадката
 • Постига „EU Class C“ вода за повторно използване без добавяне на пречистващи препарати
 • Може да бъде енергийно автономна с малка фотоволтаична енергийна система
Готовност на технологията
66%

Синята икономика е повлияна в много отношения от настоящата ситуация по отношение на пречистването на отпадъчни води. Само на Иберийския полуостров има около 3 500 несъответстващи на изискванията пречиствателни станции за отпадъчни води и около 500 малки общности без пречистване на отпадни води. Настоящото пречистване на отпадъчни води в по-малък мащаб (<lt; 10 000 души) е скъпо и ненадеждно по отношение на производителността. Това води до слабо или необработено изхвърляне на отпадъчни води в океана и други водни пътища, които се оказват в океана, което води до риск за здравето на хората и дивата природа и замърсява околната среда. В допълнение настоящото пречистване на отпадъчни води използва около 2% от цялата генерирана електроенергия, както и 35 до 65 KG парникови газове на човек годишно, допринасяйки за глобалното затопляне и деградацията на нашата околна среда. 

Водораслите, използвайки малки независими фотоволтаични енергийни системи, всъщност са с отрицателни емисии на въглерод, достигайки между 5 и 10 кг парникови газове на човек годишно. Аквакултурата на суша с рециркулационна система е проблематична и скъпа за пречистване на водата до ниво, при което да се поддържа здравето на рибите и производството. Водораслите показаха, че степента на загуба на риба е намалена и добивите са подобрени поради по-ниските нива на патоген и нитрати.

Adriatic Algae Biotech d.o.o., Хърватия

Производство на биомаса от микроводорасли и течности със суспендирана биомаса от микроводорасли чрез нов полунепрекъснат процес. След етапа на култивиране, се провежда органична обработка на биомаса (извличане на гореща вода, обработка с NaCl и обработка със силна светлина), за да се персонализира според предпочитанията на клиентите.

Проблеми, които решава:  Основната точка за продажба е сертифицирана от ЕС биомаса от микроводорасли, богата на протеини, минерали за здравословни храни и напитки.

Установени са бизнес контакти с няколко компании за производство на храни и напитки в Хърватия и други региони, включително Италия. Компаниите искат да включат тези микроводорасли в своите продукти. Досега са разработени 5 продуктови линии:

 • сладолед
 • хляб
 • паста
 • безалкохолни напитки
 • козметика

1. Култивирането на микроводорасли намалява въглеродния отпечатък

2. Използването на продукти на базата на микроводорасли намалява използването на пластмаси и оцветители  в сектора на храните и напитките

3. Когато се отглеждат в оранжерия, фотоволтаичните системи могат да се използват и да намалят използваната енергия, която замърсява околната среда.

4. Когато се култивира в морска вода, водният отпечатък се намалява.

Готовност на технологията
78%
Acuinuga SL, Испания

Проектът ECOPEMER е хранителен биотехнологичен проект с 1,5 млн. Планирани инвестиции, първоначално насочени към местния пазар, но с потенциал за глобално разрастване, след като бъде доказан. Целта му е да произвежда риба и мекотели по нова интегрирана система, която минимизира въздействието върху околната среда. Той ще възобнови развъдните дейности в инсталация, разположена в девствена среда в Галисия, северозападна Испания, с добър производствен потенциал, но досега липсващ професионален мениджмънт. Нова система за рециркулация на морска вода (SRS-RAS) минимизира въздействието върху околната среда и гарантира здравето и биосигурността на културата. ECOPEMER ще отнеме две години, за да се приложи изцяло, след което ще започне да функционира напълно. Нетни печалби се очакват от втората година на работа. Към година 4 нетните печалби се приближават до 1 милион, като постепенно се увеличават до 1,9 милиона през година 9. Тези прогнози предвиждат използването само на 50% от производствения потенциал на предложеното съоръжение.

Проблеми, които решава:

Това е проект за новост за европейската аквакултура, понеже предложената система за отглеждане предлага нова производствена алтернатива с възможност за надграждане на съществуващите активи за отглеждане на морски риби. Силен иновационен компонент включва нови техники за рециркулация (зообиофилтри, системи за дезинфекция), нови фуражни технологии (използване на RAS отпадъчни води в развъдника на мекотели, екологично сертифициране) и нови системи за задържане (хоризонтални потоци, SRS-RAS, автоматизация). ECOPEMER е стратегия за растеж на компанията, основана на устойчивото използване на ресурсите. Разположен е в район с висока безработица и нисък БВП, който е преживял упадък на риболовната индустрия. Финансово това ще бъде печелившо до 3-та година, с високи маржове и приходи над 3 млн. До 6-та година, използвайки предпазливи прогнози, със стабилен растеж след това. Периодът на изплащане е 3,5 години. Основният продукт, посадка на черупчести, е силно дефицитен за основните продавани видове.

Тъй като вирусната пандемия доведе до затваряне на секторите HORECA (HOtels, РЕСТОРАНТИ, CAfeterias) и туризма, блокирането е използвано от много производители за засяване и складиране на парцели, паркове за отглеждане и ферми за производство на морски дарове. В комбинация с увеличената сила на продукцията от аквакултури при веригата на супермаркетите, това доведе до изместване на фокуса от търговията на дребно / дистрибуцията към основните производствени дейности, за да се гарантира непрекъснатостта на доставките. Пандемията също така засили местните мрежи за доставка на семена, консумативи и фуражи, в ущърб на вноса. Всичко това води до голямо търсене на стоки и услуги за аквакултури, поради което се очаква силен растеж. Въпреки че в настоящия климат е много трудно да се предвидят резултатите от икономиката на континента, която зависи от туристическата индустрия. Нашата цел е производственият капацитет, а не продажбите.

ECOPEMER е устойчив и екологичен проект. Режимът на рециркулация на вода драстично намалява (-95%) нуждите за изпомпване, предотвратявайки изтичането на отпадъчни води, поддържайки оптимална среда със стабилно качество на водата, като същевременно намалява консумацията на енергия (-45%). Когато е възможно, възобновяемите енергийни източници (фотоволтаични) се избират за енергийни нужди, намалявайки оперативните разходи (-45%). Проектът прилага разграждаща технология, при която се използват системи за дезинфекция на вода, базирани на усъвършенствани окислителни процеси (AOP), които не включват добавяне на химически продукти, елиминирайки генерирането на потенциално токсични метаболити. AOPs ефективно елиминират паразити, бактерии, гъбички и вируси с капацитет за безопасно третиране на големи количества морска вода при умерени разходи. По-нататъшно намаляване на въздействието върху околната среда произтича от протоколите за отглеждане, които трябва да бъдат приложени, като се избере ниска плътност на отглеждане, умерени нива на хранене и повишен оперативен капацитет на биологичните филтри, минимизиране на обема (-60%) и подобряване на качествените параметри (до + 85%) в отпадъчните води. И накрая, хранителната стратегия на ECOPEMER се основава на локален хранителен рециклир за хранене на риби и развъдник на мекотели, като се фокусира върху видове с ниско трофично ниво, намаляването на рибното брашно и маслото във фуражите и генерирането на по-конкурентен хранителен продукт, като по този начин значително намалява (- 55%) въглеродния отпечатък. Тази стратегия се свързва с по-широките екологични аспекти на кръговата икономика, като предлага използването на биологични странични продукти за производството на храни (аквакултури), като в същото време облекчава настоящия натиск върху критичните биологични активи (риболов). Някои от крайните продукти (зарибителен материал, мекотели) са много ценни активи за екологични приложения, като проекти за възстановяване на морските ресурси, крайбрежни стратегии за свеждане до минимум на глобалното затопляне, окисляването на океана и запазването на морското биологично разнообразие.

Landing Aquaculture BV, Нидерландия

Продукт 1: Рециркулационни системи за аквакултури (RAS). Комплект от технологии за филтриране на вода, които позволяват на наземните рибни ферми да рециклират вода и да контролират своите емисии в околната среда. Ние сме RAS от лабораторен мащаб до търговски и сме специалисти в предоставянето на пилотни системи за демонстрация или изследвания.

Продукт 2: Пречистване на вода на борда за води за преработка на риба. Система от филтри, предназначени за третиране и дезинфекция на води, произведени по време на прибирането на риба в морски съдове. Системата е специално проектирана да поддържа функцията въпреки движението на плавателния съд. Технологията помага да се защитят вътрешните системи за охлаждане на водата в съда. Той също така позволява на съдовете да намалят скъпото време за транзитно преминаване и да времето, прекарано за изхвърляне на вода след употреба.

Проблем, който решава: Инженерното творчество позволява на клиентите да търсят решения, които често не се разглеждат от конкурентите. Производствените възможности позволяват прототипиране и тестване на технологични решения. Ние предлагаме най-съвременни познания и техника, но по-ниска цена в сравнение с конкурентите в Скандинавия.

RAS технологията намалява потреблението на вода със 100-1000 пъти в сравнение с традиционните поточни рибни ферми. RAS технологията може да улавя близо 100% от твърдите частици, азот и фосфор, произведени по време на отглеждане. Тези отпадъчни води могат да бъдат третирани и използвани при производството на зеленчукови култури, насекоми или други безгръбначни. Когато се интегрира с оранжерии, CO2, произведен от риба, може да замести около 15% от газообразния CO2, необходим за оранжерия с търговски размери. С подходящото оборудване RAS отпадъчните води могат да се използват за производство на биогаз. Нашите системи за пречистване на водата на борда допринасят за намаляване на изхвърлянето на отпадъчни води в открити води, намаляват риска от замърсяване между фермите в аквакултурните райони чрез дезинфекция на технологичните води и значително намаляват емисиите на CO2, причинени от горивата, използвани в проходите на корабите, необходими за разтоварване или презареждане с вода, необходима в процеса на събиране на риба.

 

Всички проекти: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/pipeline-projects-list/4361?combine=&field_mare_technical_assistance_value=All