FARNET: Дейности на МИРГ от ЕС за подкрепа опазване на биологичното разнообразие и възстановяване на морските и сладководни екосистеми

Този доклад има за цел да се подобри разбирането ни за приноса на местните инициативни  рибарски групи (МИРГ) към Стратегията за биологичното разнообразие  за  2030 г. 

В това проучване се разглежда начинът, по който определени МИРГ изпълняват операции, които  допринасят за опазването или възстановяването  на  биологичното разнообразие в тяхната  местна област.

В него се проучва доколко действията, предприети в тази област, са ефективни, когато се осъществяват на местно равнище в рамките на многогодишна стратегия и партньорство. В него се разглежда и „бизнес аргументът за биологичното разнообразие“, който показва, че  опазването  и  възстановяването на биологичното разнообразие  могат да  допринесат  за  заетостта  и  икономическото  развитие на местно равнище.

Проучването е съсредоточено върху пет МИРГ. За всяка рибарска група се представят местните обстоятелства и се разглеждат отблизо някои от операциите, които са поети за опазване или възстановяване на биологичното разнообразие в съответната  област. Представени  са   накратко 20 операции,  както  и основните  уроци,  които  могат да  бъдат  извлечени  от  техните  трудности  и  успехи. 

Технически доклад на Фарнет, февруари 2021 -БГ

Farnet report, feb 2021 – EN