Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ – ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.005, МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4245