ПОКАНА към членовете на УС на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

ПОКАНА

До членовете на Управителния съвет

На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

 

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и с оглед на заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на здравеопазването във връзка с ограничаване на разпространението на COVID 19, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 25.03.2020г.

Поради обективна невъзможност за провеждане на заседанието в офиса на СНЦ „Мирг Бургас-Камено“, на всички членове на УС, по електронен път чрез и-мейл ще бъдат изпратени:Покана за събрание на УС и Протокол от събрание на УС.

На основание  член 37, ал.4 и ал.5 от Устава на СНЦ “Мирг Бургас-Камено“, потвърждаването на протокола с описаните решения в него чрез обратен и-мейл от Ваша страна е достатъчно.

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

1.Разглеждане и Приемане на кандидати за външни експерт-оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено.

2.Обсъждане и приемане на постъпило предложение за партньорство на МИРГ Бургас-Камено във връзка с участие по проект

3.Разни.

Кирил Начев

Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено

pokana