Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

На 09.03.2022г. се проведе онлайн Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027. В него взеха участие представители на Местните инициативни рибарски групи, представители на бизнес сектора, междубраншови огранизации, МОСВ и други заинтересовани страни.

В рамките на обсъждането беше представена новата ПМДРА 2021-2027, чийто втори работен вариант беше публикуван на страницата на Единния информационен портал ttps://www.eufunds.bg. Управляващият орган на ПМДР обаче сподели, че съгласно получените коментари и забележки от 31.01.2022г. от Европейската комисия, този документ ще бъде преработен като следващата работна среща с ЕК предстои на 15.03.2022г., когато ще бъдат уточнени детайли по промените. Визията на УО и ЕК е програмата да стартира още през 2022г., което според бранша е оптимистичен срок. С презентация на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури може 2021-2027 можете да се запознаете тук:

Предвиждат се промени, които основно ще засегнат първоначално планираните операции по Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и на възстановяването и опазването на водните биологични ресурси“, а именно инвестиции в инфраструктурата на рибарските пристанища и лодкостоянки, чиийто бюджет вероятно ще бъде намален. Инвестиции за първо придобиване на риболовен кораб подлежи на обсъждане с ЕК и е възможно операцията да отпадне. Същото важи и за Специфична цел 1.2 Повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO2 чрез подмяна или модернизация на двигателите на риболовните кораби, която подлежи на обсъждане с ЕК и е възможно да отпадне. Като причина за това се посочва небалансирания риболовен флот на Р. България – условие на нормативната уредба за включването на последните две операции в програмата. Въпреки това УО на ПМДР увери, че ще работи и преговаря за включването на тези операции на по-късен етап чрез изменение на програмата в бъдеще. От друга страна, бюджета за временно преустановяване на дейността на рибаря в следствие на Ковид-19 вероятно ще бъде учеличен.

Средствата, предвидени по Приоритет 3 „Осигуряване на условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури“ за подготвителни действия на МИРГ и изпълнение на Стратегии за Водено от общностите местно развитие, остават непроменени – 24 369 914 евро БФП или 21 % от бюджета на ПМДРА 2021-2027. 

Докладът за екологична оценка беше представен от представители на изпълнителят – П-Юнайтед. С негово резюме можете да се запознаете в прикачената презентация:

Източник: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/term/565