Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО

Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено“, финансиран с Административен договор за БФП №МДР-ИП-01-86/20.07.2018 г., и Споразумение за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие №МДР-ИП-01-87/20.07.2018 г., МИРГ Бургас-Камено

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за избор на допълнителни външни експерти – оценители за участие в Комисии за подбор на проектни предложения по процедури за подбор на  проекти по мерки от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено.

 

 

1.      Кратко описание на дейността на външните експерти – оценители

Външните експерти – оценители извършват проверка за окомплектованост на подадените проектни предложения по обявените процедури и оценка за тяхното съответствие със стратегията на МИРГ Бургас-камено съобразно одобрена Методика за подбор на проектни предложения по стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено.

Изискванията към външните експерти – оценители и правилата за тяхната работа са описани в раздели III и IV на Вътрешните правила за работа на МИРГ Бургас – Камено.  Включването на одобрените външни експерти в оценителната комисия се извършва на база на тяхната квалификация и опит. В случай, че в списъка фигурират повече от необходимия брой външни оценители с необходимата квалификация и опит, които съобразно с тяхната заетост могат да се включат в работата на комисията, изборът на нейните членове се определя на случаен принцип.

 

2.     Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда на три последователни етапа:

Първи етап – Административна проверка на представените документи
за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно изискванията, посочени в обявата.

Втори етап – Интервю с кандидатите.

Трети етап – Изготвяне на списък с одобрени
и неодобрени кандидати.

 

3.     Минимални изисквания към кандидатите:

·  Кандидатите следва да са физически лица.

· Кандидатите следва да притежават висше образование с образователна степен минимум „бакалавър“ по специалност в една от изброените по-долу области, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, а именно: „Социални, стопански и правни науки”; „Природни науки, математика и информатика”; „Технически науки”; „Хуманитарни науки”.

·  Кандидатите следва да притежават опит в оценка на проекти финансирани от европейски фондове и програми и/или да притежават професионален опит в съответната специалност – минимум 3 години.

·   Кандидатите следва да притежават компютърна грамотност.

·  Кандидатите следва да притежават добри познания относно приложимото законодателство и нормативната уредба, касаеща реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и допустимостта на разходите по проекти финансирани по ПМДР, както и относно подхода ВОМР (ЛИДЕР), Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено и работа в ИСУН.

 

4.      Кандидатите за външни експерти не следва:

 ·   да участват пряко или косвено в процеса на наблюдение, изпълнение или мониторинг на стратегия за ВОМР;

· да са членове на Управителния съвет на МИРГ;

·  да са лица, които се намират помежду
си в йерархическа зависимост с членовете на УС на МИРГ;

· да са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

·  да са поставени под запрещение;

·  да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година с някой от членове на Управителния съвет на МИРГ;

·  да са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по чл. 61 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година;

·  да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани.

5.      Необходими документи:

Всички приложени документи трябва да бъдат на български език.

 

6.     Начин на подаване на документи за кандидатстване:

Документите за кандидатстване се подават по пощата, чрез куриер в офиса на МИРГ Бургас-Камено на хартиен/електронен носител  всеки   работен ден от 9.30 до 16.30 часа или по имейл на office@flag-burgas.org, в срок от 08.03.2022 г. до 15.03.2022г. включително.

   Документи получени след крайния срок за подаване не се разглеждат. Регистрират се само документите получени в деловодството на МИРГ Бургас-Камено преди крайният срок посочен в обявата.

 

Пълният комплект документи за кандидатстване за външен експерт – оценител:

За допълнителна информация:

Електронна поща: office@flag-burgas.org

Телефон: 0879 822 369

Офис на МИРГ Бургас – Камено: гр. Бургас, ж.к. Меден рудник,
сградата на ЦАО „Възраждане“