СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – мярка  2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.109 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

Целите на мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ според специфична цел 1.1 Модернизация на предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено и в съответствие с член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) №508/2014 са:

 1. Увеличаване на асортимента на производството;
 2. Модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
 3. Подобряване на производствените характеристики на водоемите;
 4. Подобряване на условията на труд и безопасност на работещите в сектора;
 5. Подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 6. Развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен план);
 7. Постигане на целите на МНСПА;
 8. Намаляване на енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
 9. Въвеждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водния потенциал, така и други източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса)
 10. Ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване на потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;
 11. Въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикали, намаляване на еутрофикацията на водните тела.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС, т.е. на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. са публикувани на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365 .

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.109 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 293 374,50 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 9 779,15 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 97 791,50 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Бургас – Камено.

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.109 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които:

1.са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите;

2.са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3.отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

 1. продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
 2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
 3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
 6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
 8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
 9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);
 10. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ Бургас – Камено – http://flag-burgas.org .

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно 25.05.2022 г.  Допълнителни въпроси могат да се задават чрез системата ИСУН 2020 чрез изпращане на искане за разяснение по процедурата (за целта е необходима регистрация в модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020) или по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: pmdr@mzh.government.bg и office@flag-burgas.org

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. 

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00ч. на 16.04.2022 г.
Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00ч. на 15.06.2022 г.