СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ по ПМДР – мярка  1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“, като 

 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас – Камено“  от Стратегия за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено

 

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас – Камено“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено има за цел да се подпомогне диверсифицирането на доходите на рибарите на територията на местната инициативна рибарска група чрез развиването на допълващи дейности в съответствие с целите на СВОМР на МИРГ Бургас – Камено и член 6, параграф 4 на Регламент 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014. Прилагането на мярката ще подпомогне предприятията в сектор „Рибарство“ да повишат конкурентоспособността и жизнеността си чрез диверсификация на основната дейност и развитие на нови форми на доход.

 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас – Камено“  от Стратегия за ВОМР на МИРГ Бургас – Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 391 166,00 лева.

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 9 779,15 лв.

            Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един проект е 146 687 лв.

 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ Бургас – Камено.

 

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас – Камено“ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

 

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които развиват дейност в сектор „Рибарство“ и:

  1. са регистрирани като рибари за „стопански риболов” в регистъра на ИАРА;
  • притежават валидно Разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
  • притежават Удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми (в предвидените от закона случаи);
  1. представят бизнес план за развитието на новите си дейности;
  2. притежават подходящи професионални умения, които могат да бъдат придобити чрез операции, финансирани съгласно чл. 29, параграф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 508/2014, както следва: професионалното обучение, ученето през целия живот, съвместните проекти, разпространението на знания в икономическата, техническата, регулаторната и научната област и иновативни практики, както и придобиването на нови професионални умения, хигиената, здравето, безопасността, иновациите и предприемачеството.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

  1. Производство – различно от рибарството, производството и преработката на риби и аквакултури, но свързано с риболовната дейност на рибаря;
  2. Развитие на услуги;
  3. Развитие на туризъм – развитие и разнообразяване на туристическите услуги, включително инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги, свързани с рибарството;
  4. Образователни дейности в областта на рибарството.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ Бургас – Камено – http://flag-burgas.org .

 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно 25.05.2022 г.  Допълнителни въпроси могат да се задават чрез системата ИСУН 2020 чрез изпращане на искане за разяснение по процедурата (за целта е необходима регистрация в модула за електронно кандидатстване на ИСУН 2020) или по електронната поща, посочена по-долу, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти:

Адрес на електронна поща: pmdr@mzh.government.bg  и office@flag-burgas.org

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 16.04.2022 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 15.06.2022 г.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 предвижда дерогация на членове 107, 108 и 109 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Указанията във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. са публикувани на адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365 .

За контакти:

Email: office@flag-burgas.org

Тел. :+359 879 822 369

 ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“ 

/кметство Възраждане до бл.27/

Бургас 8011