Искане за 15 млн. лева в бюджета за сектор Рибарство и аквакултури внася БГФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ иска държавна помощ в размер на 15 млн. лв. за целия сектор, включително рибилов, сладководна и морска аквакултура, преработка и търговия. Желанието им е продиктувано от факта, че секторът се нуждае от подкрепа и държавна помощ и предложението е това да бъде включено в новия Проект на Закон за държавният бюджет на Република България 2022 – Бюджет на Министерството на земеделието.

Искането е отправено чрез писмо до Председателя на парламентарната комисия по земедели и храни и до Министъра на земеделието. В предложението се посочва, че това ще даде стимул за производството на достатъчно риби, мекотели, черупчести и двучерупчести. Ще се осигури на пазара българска суровина за преработвателната рибна индустрия и храна за всички възрастови и социални групи в България, които са ощетени, рядко си позволяват да консумират риба и нерибни хидробионти, съпоставено с останалите храни.

Като национално отговорна браншова структура твърдим, че секторът е системно пренебрегван и не подпомаган. Липсва финансиране за дейности и мероприятия, които да доведат до растеж на производството на най-качествената, безопасна и диетична храна. Трайно личи в поведението на отделни политически структури нежеланието да се намали ДДС на рибата, каквато е общата тенденция и практика в ЕО. Не се отделя достатъчно внимание и ресурс за навременен, качествен и регулярен контрол на сектора и това води до все по-голям дял на сивата икономика и реална нелоялна конкуренция, която обрича производството на българска риба и миди, като дейност със затихващи функции. Факт е, че от над 3000 водни обекта, произвеждащи риба, както и десетки за миди, само 750 са в регистрите на БАБХ (Българска агенция за безопасност на храните) и ИАРА и са обект на ветеринарен, данъчен и друг вид контрол. При регистрирани 1840 риболовни съда, половината от уловената и декларирана като разтоварена риба и черупчести се извършва от 53 риболовни кораба и лодки. При 55 регистрирани предприятия, в по-малко от половината (24) се извършва 70 на сто от преработката и търговията с риба и нерибни хидробионти. Произвеждаме в условията на подкрепяна сива икономика и в явна конкуренция с толерирани производители, заради лични облаги, за сметка на сектора, който плаща данъци, такси и е обект на всекидневен институционален натиск, посредством всестранен контрол.
УС на АПРП БГ ФИШ
Д-р Йордан Господинов - ИП на АПРП БГ ФИШ

Исканите 15 млн. лв. в бюджета за 2022 година като държавна подкрепа за сектора ще са достатъчни, за да се стимулира излизането на фермите за риба, корабите, фабриките и търговците на светло. И ще даде възможност за повишаване събираемостта на всички данъци и такси в хазната, както и увеличаване на заетите в сектора, които в момента са технологично по-малко от нужните да функционира даден обект нормално, катгорични са още в писмото си от БГФИШ.

 

 

 

 

Източници:

Искане за 15 млн. лева в бюджета за сектор Рибарство внася БГФИШ – Maritime.bg – Морският портал

Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш (bgfish.com)