Протокол от дейността на комисията за разглеждане и оценка на получени оферти по обществена поръчка „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас-Камено“

Протокол от дейността на комисията по чл.97 от ППЗОП

Решение/Заповед №20 за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас-Камено“