Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предвидените изменения и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) се цели по-прецизно и ефективно прилагане на общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани със собствеността, организацията, управлението, ползването и опазването на рибните ресурси във водите на Република България, търговията с риба и други водни организми.

Промените се налагат и с оглед необходимостта Закона за рибарството и аквакултурите да бъде съобразен с относимото европейско законодателство. Въвеждат се легални дефиниции и термини, използвани в рибарството и аквакултурите, тъй като в настоящия закон съществува нормативна празнота.

ПРОЕКТ на Закон за изменение на ЗРА

Мотиви за промените:

С цел повишаване на информираността и осигуряване на достъп до водните обекти държавна собственост, определени само за любителски риболов, в които е възложено управлението на рибните ресурси на риболовни сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, са въведени нови изисквания по отношение на обозначаването на водния обект и определянето на зона за свободен достъп до водния обект.

По този начин ще се гарантира по-доброто управление на рибните ресурси в съответния воден обект, както и ще се даде възможност в определена зона от него лицата, които имат валиден билет за любителски риболов да извършват тази дейност без да притежават членска карта.

За да се подпомогне опазването на речните местообитания и ограничаване на влиянието от човешката дейност отпада възможността за възлагане на управлението на рибните ресурси в реките и старите речни корита на сдружения, регистрирани при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. До момента не е възлагано управлението в нито една река или старо речно корито.

Задължението да се поддържа регистър по отношение на тежките нарушения на кораби с присъдени наказателни точки, произтичащо от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 обуславя необходимостта да бъде включен такъв регистър към списъка с регистрите, които се съставят и водят от ИАРА. Включен е и воденият от ИАРА към момента регистър на издадените удостоверения за свободен капацитет.

Извършено е разграничаване на юридическите лица, които имат право да се регистрират в ИАРА. Действащият ЗРА позволява на юридически лица с нестопанска цел да се регистрират за извършване на стопански риболов, за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, за продажба на продукти от риболов и аквакултури. Предвид факта, че риболовната и аквакултурната дейност предполагат реализиране на печалба, би следвало юридически лица, извършващи тази дейност да са регистрирани единствено по смисъла на Търговския закон.

Един от най-съществените механизми за устойчиво управление на рибните ресурси е събирането на надеждни данни за риболовната дейност, което да послужи за основа на вземането на адекватни решения за управление, опазване и устойчива експлоатация на живите водни ресурси. Информацията за улова се събира посредством попълване на риболовен дневник, а съгласно сега действащите разпоредби капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението да водят риболовен дневник, при наличие на влязъл план за статистически извадки. Въз основа на този план се наблюдават дейностите на посочените кораби, като за целта попълват месечна декларация за риболовните си дейности. За 2 години от влизане в сила на плана за статистически извадки нито един от капитаните на риболовни кораби под 10 метра не е подал в ИАРА такава месечна декларация и огромна част от риболовците продължат да попълват риболовен дневник. Това води до невъзможност за осигуряване проследяемост на продуктите от риболов. Предвид изложените мотиви изключението за воденето на риболовен дневник следва да отпадне.

В законопроекта са предвидени разпоредби, които позволяват попълването и изпращането на данните от риболовния дневник по електронен път за кораби с обща дължина под 12 м, включително от такива, извършващи дребномащабен риболов, което ще намали административната тежест за тези оператори и значително ще подобри качеството на събираните данни за риболовните дейности на този сегмент от риболовния флот.

С оглед идентификация, разграничаване и обособяването на дребномащабния риболов като вид стопанска дейност са регламентирани специфичните изисквания за извършване такъв риболов. Обособен е отделен раздел, съдържащ конкретни параметри, въз основа на които се характеризира дребномащабния риболов в Черно море и специфичните условия, при които може да се извършва. Предвиден е нов регулаторен режим за извършване на дейността, като вместо изискуемите досега разрешително за стопански риболов и документ за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми ще е необходимо наличието само на разрешително за дребномащабен риболов, което ще доведе до намаляване на административната тежест за дребномащабните риболовни оператори.

С цел по-ефективно управление на риболовния капацитет на флота на Република България е предвидена възможност за отписване от регистъра на риболовните кораби, воден от ИАРА, на плавателни съдове, за които няма издадено разрешително за стопански риболов в продължение на 2 или повече години. По този начин ще се предотврати задържането на риболовен капацитет и ще се създаде правно основание риболовните кораби да бъдат отписани и съответно риболовния капацитет да бъде управляван по-ефективно.

Във връзка с нормативни празноти са актуализирани и допълнени хипотезите, в които изпълнителният директор на ИАРА може със заповед да прекрати действието на разрешителното за стопански риболов, включително със специализиран уред. Също така с цел намаляване на административната тежест са предложени промени в процедурата за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред.

С оглед осигуряване спазването на задължения, произтичащи от европейското законодателство, и осъществяване на по-ефективен контрол са предвидени разпоредби, регламентиращи:

– изискванията за маркиране на риболовните уреди, с които се извършва стопански риболов, за водене на риболовен дневник в електронен и хартиен вариант, както и задължението за разтоварване;

– реда за записване на информация за случаен улов на морски бозайници;

– ограничение за трансбордиране на улов във водите на Черно море и изключенията от него.

С цел постигане на по-устойчиво управление и опазване на рибните ресурси, както и засилен контрол на риболова, посредством създаването на различни механизми за тази цел, е предвидена възможност изпълнителният директор на ИАРА с мотивирана заповед да определя специфични условия и ред за улов на даден вид риба или други водни организми, за които не е определен общ допустим улов и/или квота.

С оглед повишаване на контрола и събиране на актуална информация за обема на ползвания ресурс при извършване на любителски риболов в Черно море се променят реда и условията за извършване на този вид риболов. Съгласно действащия ЗРА Черно море е единственият естествен воден обект, за който не се изисква притежание на валиден билет за любителски риболов. Това поставя в неравностойно положение любителите риболовци в останалата част на страната с тези, които извършват любителски риболов в Черно море. С цел прилагане на унифициран подход към всички любители риболовци и повишаване на събираемостта на данни за любителския риболов в Черно море се въвежда изискване за валиден билет за любителски риболов във водите на Черно море. Действащото законодателство предоставя възможност за извършване на любителски риболов във водите на Черно море с използването на до три броя въдици, като на една от тях може да бъде монтирано чепаре, което позволява улавянето на повече на брой екземпляри от дребни пелагични или мигриращи видове при едно замятане. В тази връзка максималното допустимото количество за еднодневен улов във водите на Черно море е определено на 5 кг. В действащия ЗРА не е предвидена разпоредба по отношение на максималното допустимото количество улов, което може да бъде задържано при риболовен излет с продължителност повече от 1 ден, което е предпоставка за усвояване на значителни количества и оказване на съществено въздействие върху популациите от риба и други водни организми. В тази връзка е въведена допълнителна регламентация, която ще предотврати възникването на конфликтни ситуации при упражняване на контролните функции от инспекторите на ИАРА.

С цел възпитаване и насърчаване към отговорен любителски риболов е въведено ограничение за лицата под 14-годишна възраст да извършват любителски риболов само с пълнолетен придружител, притежаващ валиден билет за любителски риболов и с не повече от 1 брой въдица (пръчка), с монтирани на нея до две куки (единични или двойни).

В действащия ЗРА не е разписан механизъм, който да разграничи целта при осъществяването на развъждането и отглеждането на риба и други водни организми. Аквакултурите като дейност се осъществяват в две насоки: продажба/реализация на клиенти или платен риболов. В тази връзка е необходимо да се направи ясно разграничаване между рибовъдните стопанства, в които реално се произвеждат аквакултури и тези, в които се извършва платен риболов (риболов със спортно-развлекателни цели). С предлаганите изменения целта за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми ще бъде ясно дефинирана – продажба/реализация на клиенти или извършване на платен риболов (със спортен или развлекателен характер). По този начин ще се регулират по-ефективно обществените отношения в тази област. Лицата, регистрирани с цел извършване на платен риболов ще могат да продават уловената риба и други водни организми само на извършващите риболов в обекта. Прецизирани са и разпоредбите относно изискванията и задълженията на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми за различните обекти, както и условията за прекратяване на регистрацията им.

С цел опазване на рибните ресурси и предотвратяване настъпването на трудно поправими вреди, които биха могли да настъпят от закъснение на изпълнението на някои общи административни актове (заповеди) на министъра на земеделието, храните и горите се налага допускане на предварително изпълнение по отношение на предвидените в проекта хипотези, съгласно Административнопроцесуалния кодекс. По този начин се осигурява възможност за предприемането на своевременни мерки и ще се гарантира устойчивото управление и опазване на рибните ресурси, посредством създаването на различни механизми в случаите, в които ресурсите са застрашени в голяма степен, а сроковете за обществено обсъждане ще се съкратят. Аналогична възможност е предвидена и в случаите, в които са установени с научно становище обстоятелства, застрашаващи развитието на рибните ресурси.

Предвид отрицателно въздействие, което оказват върху рибния ресурс, са допълнени забранените уреди, средства, принадлежности и приспособления за извършване на риболов, като са добавени уредите серкме, цапало, рачило и герим. В тази връзка са въведени и съответните легални дефиниции.

С оглед изпълнението на ангажимент, произтичащ от европейското законодателство, е необходимо въвеждането на текстове, свързани с монтиране и поддържане на система за автоматично разпознаване (AIS). По този начин ще се осигури по-ефективен контрол върху риболова. В случаите на неизпълнение, чрез предвиждане на административнонаказателни разпоредби, ще се санкционират лицата, които не изпълняват задължението си да поддържат тази система. Същата идея е заложена и в прецизирането на разпоредбите за бордово оборудване за проследяване.

В случаите, когато е констатирана необходимост от предприемане на конкретни дейности за управлението на даден ресурс, който не е обект на общ допустим улов (ОДУ) и/или квота, е създадена възможност за издаване на мотивирана заповед, определяща реда и условията за извършване на улов на дадения вид. По този начин се запълва нормативен пропуск, чието отстраняване ще позволи определянето, при необходимост, на конкретни мерки за управлението на даден вид, както и ще допринесе за прилагането на общата политика в областта на рибарството на Европейския съюз.

Поради липса в действащия ЗРА на правни норми, които да гарантират, че претеглянето на продукти от риболов се осъществява в съответствие с действащото европейско законодателство, е необходимо прецизиране на разпоредбите, свързани с търговията и превоз на риба и други водни организми. В тази връзка се задължават центровете за първа продажба и регистрираните купувачи да извършват претеглянията на продукти от риболов само с одобрени системи за претегляне (калибрирани везни), а лицата, извършващи първа продажба на продукти от риболов задължително следва да водят и изпращат в ИАРА записи на претеглянията. По този начин разпоредбите, свързани с търговията и превоз на риба и други водни организми, ще бъдат по-ефективни, като ще бъде осигурено и гарантирано качественото претегляне на продукти от риболов.

В изпълнение на изискванията на европейското законодателство лицата, извършващи първа продажба на продукти от риболов, се задължават да предоставят конкретна информация за потребителите, тъй като до момента липсват правни норми, които да уреждат минималните изисквания за етикетиране на тези продукти.

С цел опазване на биологичното разнообразие и осигуряване на оптимални условия за размножаване и развитие на популациите от риба и други водни организми са предвидени изменения в Приложение № 1, регламентиращи сроковете на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на тяхното размножаване.

В съответствие с постъпили научни становища, предложения от неправителствени организации, решения от Консултативния съвет по рибарство и др., с оглед опазване на младите екземпляри, е предвидено увеличаване на някои от минималните допустими размери за улов на риба и други водни организми, уредено в Приложение № 2 на ЗРА (увеличен е минималния размер за улов на барбуня, черноморски меджид и е прецизиран този на белите пясъчни миди).

Тъй като действащите административнонаказателни разпоредби не обхващат или не обхващат в пълнота всички административнонаказателни състави, са предвидени нови такива, съобразени с настоящата икономическа и социална ситуация.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на ЗРА не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз.

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗХГ

Електронен адрес: opor@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.08.2020 г.

Дата на приключване: 24.09.2020 г.