Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов

Дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗХГ публикува Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, с която може да се запознаете ТУК.

 

Причини, които налагат приемането на акта

Условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, както и за съставяне и предаване на документ за първа продажба, декларация за приемане и документ за транспорт, се определят с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.
Наредба № 4 от 2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми (обн. ДВ, бр. 14 от 2006 г.) (Наредба № 4 от 2006 г.) не е актуализирана, изменяна и допълвана. Налице е установена необходимост от привеждане на нормативната уредба в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OB, L 343/1 от 22 декември 2009 г.) (Регламент (ЕО) № 1224/2009) по отношение на условията и реда за съставяне на документ за първа продажба, декларация за приемане и документ за превоз на продукти от риболов.
С Решение за изпълнение на Комисията от 27 март 2020 година C(2020) 1858 final е определен План за действие за преодоляване на недостатъците в българската система за контрол в рибарството. Заложените в него мерки за изпълнението му изискват приемането на нови или адаптирането на някои съществуващи правни норми. В тази връзка е и предвиденото в проекта на подзаконов нормативен акт задължение на регистрираните купувачи и центровете за първа продажба, които имат годишен оборот през предходната година над 391 166 лв. (равностойността на 200 000 EUR) да изпращат информацията от документа за първа продажба или декларацията за приемане по електронен път в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури в срок до 24 часа от осъществяване на продажбата или приемането. По този начин ще се гарантира спазване на изискванията на чл. 62, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.
Необходимостта действащите разпоредби да се приведат в съответствие с изискванията на Закона за рибарството и аквакултурите и относимото право на Европейския съюз по отношение на общата организация на продуктите от риболов обуслови значителен по обем изменения и допълнения, поради което се предвижда предложения проект на Наредба за реда и условията за осъществяване на първа продажба от продукти от риболов да отмени действащата към момента Наредба № 4 от 2006 г.

Цели

С предложения проект се цели да бъдат уредени условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, за съставяне и предаване на документ за първа продажба, декларация за приемане и документ за транспорт, както и общите стандарти за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов.

Очаквани резултати от прилагането на акта

Очаква се проектът на нормативен акт да доведе до консолидиране на подзаконовата нормативна уредба по отношение на условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов със Закона за рибарството и аквакултурите и относимото европейското законодателство.

 

https://www.mzh.government.bg/