ДОБРА ПРАКТИКА: Културно- туристически и етнографски комплекс „Ченгене- скеле“

ПАРТНЬОРСТВО И СИНЕРГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Вероятно повечето от вас са виждали или чували слоугана на програмен период 2014-2020 : „Една посока, много възможности“. Това важи с пълна сила, гледайки начинът, по който Община Бургас привлича инвестиции в полза на общността. Местната власт е изградила продуктивни връзки с рибарите на територията на местността „Ченгене скеле“ и заедно с тях осъществява редица обществени дейности за съхранение, подпомагане и развитие на това автентично и единствено по рода си място.

Община Бургас е пионер на нашето Черноморие в прилагането на подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и принципа „отдолу-нагоре“ реализирайки един цялостен продукт чрез различни източници на финансиране включително собствено участие. В стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено (чийто учредител и активен член е Община Бургас) се посочва, че територията на МИРГ е със слабо развити алтернативни форми на туризъм и туристическа инфраструктура. 

Тази нужда е идентифицирана, осъзната и срещната в изпълнението на ЧЕТИРИ отделни, но неразривно свързани, и допълващи се проекта, насочени към изграждане и развитие на комплекс „Ченгене скеле“.

Ченгене скеле е разположен в южната част на Бургаския залив на около 15 км. от гр. Бургас. В него е изградено рибарско селище през 70- те години на 20-ти век. През годините на своето развитие, селището е успяло да запази автентичния дух на местното население, както и традиционния рибарски занаят. Рибарско селище „Ченгене скеле“ е място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция. Твърди се, че в Ченгене скеле няма рибар без прякор. Някои си имат по два и по три, а всеки прякор върви с история. Често мястото е наричано малката Венеция. Неговата автентичност е пряко следствие от обитателите му и техния занаят, както и от обстоятелствата по неговото изграждане. За него се носят много истории – местните рибари с усмивка разказват, че вместо риба в техните мрежи има живи телета и ябълки. Това съвсем не е шега, както може би ще предположите. Всъщност акваторията около Ченгене скеле е с натоварен трафик от рибарски лодки, товарни и туристически кораби. Поради авария на кораб в съседното пристанище, товарът му от ябълки и живи телета се озовава сред вълните и от там изплува на брега на Ченгене скеле.

Точно този дух и колоритност привлича и увлича всеки посетител на ул. Консервна, а Община Бургас цели да съхрани и популяризира традициите и занаятите на местната рибарска общност, чрез изграждане на многофункционална зона за широк обществен достъп. С проектите се създават подходящи и безопасни условия за работа и живот на рибарите в м. Ченгене скеле и съседните населени места.

Културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“ е ситуиран в територията на север от едноименното рибарско селище, което е част от защитена местност от 160ха. Непосредствената близост на обекта до селището, наличието на обслужващ път, добрата транспортно – комуникационна осигуреност на зоната са предпоставка за избора на местоположение на лодкостоянката и инвестиционните намерения на Община Бургас, свързани с развитие на територията и концентриране на ресурс за подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура. Взети са предвид конфигурацията на брега и вълновия режим, без да се засяга плажна ивица, защитата на брега от вълнение, течения и навлизане на наноси, превенцията срещу морската абразия и срутищните процеси.

Проектите и инвестициите са насочени към развитие и популяризиране на териториалната уникалност на с.о. „Ченгене скеле“ и превръщането му в целогодишна туристическа дестинация с характерен облик и съхранено нематериално културно наследство, традиции и природа.

Резултати:

 • Създадени работни места
 • Подобрени условия на труд за рибарската общност
 • Създадени условия за диверсифициране на дейността на рибарите на територията
 • Популяризиране на рибарството, традициите и нематериалното културно наследство на територията
 • Създадена инфраструктура за развитие на алтернативен туризъм свързан с рибарството

Планираните дейности включват:

Процедура BG14MFOP001-1.009 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки (ПМДР 2014-2020)

Капацитетът на лодкостоянката е 40 места, като условно може да бъдат разграничени три кея. В източната вътрешна зона на акваторията е предвидена площадка с рампа (слип) за спускане на плавателни съдове във вода и изваждането им от водата на сушата. Западната страна на площадката е обособена като пристан за лодките с дължина до 8.0 m. В рамките на проекта е включено изграждане на оградни съоръжения (молове), както и вълнобоен блок (стена) с обрушващ вълната профил. Предвидено е още изграждането на: открита ремонтна площадка с рампа за спускане и изтегляне на лодки, ограда на предвидената за закрита лодкостоянка територия, контролен пропускателен пункт, осветление на територията на закритата лодкостоянка, монтаж на колонки за снабдяване с вода и ел. енергия и изграждане на водопроводна мрежа на територията на лодкостоянката – за захранване на колонките с вода и за противопожарни нужди, монтаж на конзолен кран.

Процедура BG14MFOP001-4.030 на МИРГ Бургас-Камено

мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“

Всички проектни дейности активно ще се включат представители на местната рибарска общност (Музеят и сдружение „Морски сговор“) като основни носители на културни ценности. Участието на тази общност е необходимо не само при идентифицирането на нематериалното културно наследство, но и при различните процеси, свързани с неговото управление и съхранение. Основни принципи при разработване на плана и планиране на мерките и свързаните с тях дейности ще бъдат: максимално включване на всички заинтересовани страни; Широко участие на представители от различни заинтересовани организации – местни власти, научни организации и университети, гражданско общество и частен сектор, както и самите общности и носители; насърчаване на равнопоставеното участие на мъже и жени, както и на маргинализирани и уязвими групи; стимулиране на участието на млади хора; популяризация на инициативите и политиките, свързани с нематериалното културно наследство свързани с рибарския занаят в бургаски регион; оценка и анализ на резултатите от планираните дейности чрез регулярен мониторинг.

(В момента тече кампания по събиране колекционерски артефакти, лични вещи, предмети, инструменти, архиви и други интересни вещи, които да бъдат изложени в автентична експозиция)

Интерпретациите трябва да отразяват разкази за произхода на рибарското селище и общността; основните техники свързани с опазване на занаятите свързани с рибарството, в това число плетене на мрежи, техники за риболов, морски възли, приготвяне на ястия от риба; символи и значение на обичаите свързани с морето. Предвижда се в етнографския комплекс да бъдат наети 4-ма аниматора, които ще извършват подготвителни, основни и заключителни дейности

В обхвата на проекта попада Зона 1 – изграждане на сградите за експозиционен етнографски комплекс, състоящ се от три броя изложбени сгради, прилежащите им външни изложбени площи, както и един брой приемна сграда. Предназначението на етнографските къщи е да поместят постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят. Целта е да се постигнат многопластови преживявания с различни изразни средства, които да обхванат възможно най-много аспекти от темата. Сградите са еднопространствени, с един вход от алеята през полупокрито пространство. При входа се предвижда да бъде оформена витрина с плътна стена зад нея, както и зона с преддверие с плътна стена с цел регулиране на осветеността във вътрешността. Предвидена е също приемна сграда, която да помести обслужването на комплекса: информационен център с каса, достъпен санитарен възел. Главният вход на сградата е от страна на площада. Осигурен е достъпен маршрут от северна страна. Предвижда се основното пространство на сградата да се използва като място за срещи и обучения на малки групи хора (до 12 души). От северна страна са организирани обслужващите пространства. При входа оформен кът, където ще бъде и касата за изложбената зона. Проектното решение и строителството на новите сгради ще се доближи в максимална степен до характерните сгради от рибарското селище като успешна комбинация от достъпност, качество на средата и екологосъобразност и интерпретира строителството с подръчни материали

В рамките на проекта, финансиран по процедура на МИРГ Бургас-Камено, за нуждите на експозиционният комплекс се предвижда разработване и реализиране на концепция за експозиция в трите постройки и приемната на етнографския комплекс, както и пространствата между къщите, с предназначение да поместят постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят, всяка от които на различна тема. Целта е да се постигнат многопластови преживявания с различни изразни средства, които да обхванат възможно най-много аспекти от темата за рибарския занаят. Адресират се три основни аспекта на потребности свързани с дефицити по отношение на развитието на туристическите атракции, включително нематериално културно наследство, липсата на обучени кадри за реализация на конкурентоспособни туристически политики и сезонност на туризма.

За етнографския комплекс се предвижда доставка на оборудване и обзавеждане като част от проекта, финансиран по процедура от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено. Предвидено е приемната сграда да помести обслужването на комплекса: информационен център с каса, предлагане на напитки и пакетирани храни, достъпен санитарен възел. Основното пространство ще се използва като място за срещи и обучения на малки групи хора (до 12 души). При входа ѝ е оформен малък бюфет с оборудване за кафене. Заведението е за целогодишно ползване.

Процедура BG16RFOP001-6.002 Развитие на туристически атракции на Оперативна програма региони в растеж 2014-2020

Инвестиционното предложение е за изграждане на многофункционална зона за широк обществен достъп, чиято цел е популяризиране на рибарския занаят и традиции. Цели на Културно-туристическия комплекс: 

1. Подпомагане и популяризиране на рибарския занаят чрез: – демонстриране на рибарски практики; – обучения; – срещи и обмен между рибарите и посетителите на комплекса; – създаване на работни места за местното население; 

2. Развиване на морската култура на населението чрез обучения, изложби, пленери, фестивали и др. 

3. Създаване на публично пространство за нуждите на общността в с.о. “Ченгене скеле“. 

4. Развиване на комплекса като туристическа дестинация с разнообразие от активности и динамична и богата се културна програма. 

Изпълнението на дейността ще допринесе за взаимодействието на рибарското селище с културно-туристическия комплекс. При изготвянето на идейната разработка са заложени следните принципи за развитието на територията: 

1. Фокусът на комплекса е върху рибарството и морето; 

2. Културно-туристическият комплекс е живо място с активна програма, в която участват хората от общността на с.о. „Ченгене скеле“; 

3. Архитектурният облик на сградите и средата са вдъхновени от характерните особености на рибарското селище

***

Дейностите за изграждане на културно-исторически комплекс Ченгене скеле и изработката и доставката на туристически кораб, финансирани чрез ЕФРР по ОПРР, са част от друг интегриран проект за развитие на цялостен туристически продукт и инфраструктура на територията на Община Бургас с проект „Силата на водата“. Основните дейности включват:

 1. Изграждането и реконструкцията на 4 обекта от „национално“ и „местно“ значение, както следва:
 • Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде“;
 • Храм „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас;
 • – Разширяване на съществуващ и изграждане на нов пристан за малки плавателни съдове в акваторията на остров Света Анастасия.
 • Културно- туристически комплекс „Ченгене- скеле“
 1. Доставката на туристически кораб.
 2. Доставка на оборудване и обзавеждане.
 3. Мерки за популяризиране на туристическия продукт и финансовия принос на ОПРР 2014-2020

Дейностите са насочени към задоволяване потребностите на целевите групи, вкл. жители и гости на община Бургас, местните общности, бизнес, хора в риск от социална изолация, културни, научни и образователни институции. Преките и косвени ефекти от изпълнението на проекта, като създаване на нови туристически обекти и услуги, популяризиране на региона, увеличаване на посетителите, създаване на нови работни места ще допринесат за задоволяване на техните потребности.

Очакваните резултати са свързани с повишаване броя на туристите в община Бургас, опазване на местната култура и обичаи, балансирано развитие на територията.

В рамките на дейността по проекта, финансиран от ЕФРР, се предвижда да бъде изпълнена изработка и доставка на туристически кораб, обслужващ крайбрежните води на Черно море. Предвижда се корабът да бъде с капацитет до 100 пасажери и до 4 души екипаж. Осигуряването на подобно превозно средство е със значителна роля в процеса на социалната и икономическа валоризация на културно – историческото наследство, което настоящият проект има амбицията да утвърди като качествен и конкурентен туристически продукт. Доставката и експлоатацията на плавателния съд осигуряват възможност за предлагане на гъвкава туристическа услуга, която да комбинира различни по времетраене и обхват посещения на обекти, представителни за културното наследство на региона. Новият кораб ще позволи предоставяне на по- добра услуга на пътниците, гарантирайки безопасността на екипажа и пасажерите, както и ще обезпечи обслужването на нарасналия брой желаещи да посетят морските обекти в Бургас.

Процедура BG14MFOP001-4.062, мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Проектно предложение, финансирано чрез мярка 1.8 от СВОМР На МИРГ Бургас-Камено, включва изграждане на ремонтна работилница за рибарски лодки и доставка и монтаж на съоръжения и оборудване. Проектът е насочен към подобряване на безопасността, условията на труд и социалното приобщаване на рибарите, работниците и служителите. С него се цели създаване на условия за безопасно съхранение на домуващите плавателни съдове на територията на м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле) и да подобри нормалното функциониране на рибарското пристанище, безопасността и условията на труд на рибарите при извършване на риболовна дейност. Изпълнението му ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 1.3 „Подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено.