Покана до членовете на Управителния съвет

ПОКАНА
до членовете на Управителния съвет
на СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 18.03.2021г. от 17.00 часа, място на провеждане: гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, офис на МИРГ Бургас-Камено

  1. Разглеждане и одобрение на промяна и изменение на СВОМР.
  2. Определяне на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на МИРГ Бургас-Камено.

3.Разни.                 

 

 

П. Симеонов

член на УС

пълномощник на председателя на УС по протоколно решение на УС