30 години ЛИДЕР / ВОМР

На 15 март 1991 г. Комисията на Европейската общност, действайки в съответствие с член 11 от Регламент (ЕИО) № 4253/88 (Официален вестник № L 374 от 31.12.1988 г.) реши да създаде инициативата LEADER (ЛИДЕР – настоящия подход ВОМР), която да служи като модел за териториално развитие. Инициативата е предназначена да създаде мрежа от местни групи за действие за развитие на селските райони, които се радват на значителна степен на гъвкавост при изпълнението на местно ниво на инициативите, финансирани от национални глобални безвъзмездни средства. Това е допълнение към мерките за местно развитие, да се намерят иновативни решения, които да служат като модел за развитие на всички селски райони и да осигурят максимална интеграция между секторните мерки. Този подход по-късно се възприема и при териториалното развитие на рибарските общности.

Към днешна дата чрез 64 Местни инициативни групи (МИГ) и 9 Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) са договорирани проекти на стойност малко над 130 млн. лева само за програмния период 2014-2020 г.