Покана до членовете на Управителния съвет

ПОКАНА
до членовете на Управителния съвет
на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

 

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 25.08.2021г. от 17.00 часа, място на провеждане: гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, офис на МИРГ Бургас-Камено.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на членовете на УС в административния офис на Сдружението.