Изменение на ИГРП за 2021г. на МИРГ Бургас-Камено

С решение на проведено заседание на УС №35 от 25.08.2021г. на МИРГ Бургас-Камено е изменена Индикативна Годишна Работна Програма за 2021г. и съгласувана с УО на ПМДР 2014-2020.

Одобреното изменение на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да видите тук: