Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено, за провеждане на Общо събрание

ПОКАНА

 от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел

„МИРГ Бургас-Камено“

            На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №6 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 47/10.05.2023г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”, свиква общо събрание на сдружението на 30.05.2023г. /тридесети Май, две хиляди двадесет и трета година/ от 17.00 часа в гр. Бургас, офис на МИРГ-гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Разглеждане и одобрение на изменение на  Годишен бюджет на СНЦ МИРГ Бургас-Камено за 2023 г.

2.Разни

На основание на Чл. 25 (5) от Устава Членовете на Сдружението участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

На основание Чл. 28. от УставаЧленовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно.

На основание Чл. 29.(1) от Устава Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.