Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за Общо събрание на 01.04.2021

ПОКАНА
до членовете на Общо събрание
на СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено

На основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ, чл.27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №4 от заседание на УС от 18.03.2021г., Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено свиква Общо събрание на сдружението на 01.04.2021г. от 18:00ч. в гр. Бургас, офис на МИРГ Бургас-Камено, ж.к. Меден рудник, сградата на ЦАО Възраждане.

Дневен ред: в приложената покана

Съгласно чл. 27.(5) от Устава писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на членовете на Сдружението в административния офис на Сдружението.