Община Бургас с одобрен за финансиране проект по мярка 1.8 на МИРГ Бургас-Камено

На 18.03.2021г. бе подписан тристранен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) по проект с наименование „Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – Място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, Община Бургас““ между УО на ПМДР 2014-2020, Община Бургас и МИРГ Бургас-Камено по процедура BG14MFOP001-4.062 на МИРГ Бургас-Камено – мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“. 

Общата стойност на проекта е 378 485.29 лв. и ще бъде изпълнен в рамките на 18 месеца.

Проектно предложение е насочено към подобряване на безопасността, условията на труд и социалното приобщаване на рибарите, работниците и служителите чрез инвестиции на територията на специализиран пристанищен обект за обслужване на риболовни дейности – място за временно укритие на риболовни кораби (защитена лодкостоянка) в кв. Крайморие, община Бургас. Планираните дейности по проекта включват:

  • доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите, работниците и служителите;
  • създаване и оборудване на места за отдих и почивка и спорт на открито за работещите;
  • дейности по информация и публичност.

Проектът е насочен към рибарите и заетите лица, извършващи дейности свързани с непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов в района. Към момента обекта разполага с хелинг за пускане на лодки във вода с дължина до 7 м, но обслужването на по-големи лодки е затруднено. Закупуването на специален кран за плавателните съдове ще улесни обслужването на лодките и ще обезопаси работата на рибарите, работниците и служителите. Той ще служи за изваждане и спускане на вода на рибарските лодки, повдигане на товари за нуждите и за обслужване на лодкостоянката. Предвиденият за закупуване и монтаж стационарен кран ще се разположи на кея зад южната предпазна буна.

Съгласно Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено е идентифицирана нуждата от подобряване на съществуващата инфраструктура на лодкостоянките, която да подпомогне рибарството в района. Проектът цели да създаде условия за безопасно съхранение на домуващите плавателни съдове на територията на лодкостоянката в кв. Крайморие, както и да подобри безопасността и условията на труд на рибарите при извършване на риболовна дейност. Чрез дейностите се цели подобряване условията за развитие на непромишления и дребномащабния крайбрежен риболов. Изпълнението му ще доведе до осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за рибарите и ще се създаде предпоставки за развитие на дребномащабния крайбрежен риболов на територията на МИРГ Бургас – Камено, като по този начин ще допринесе за изпълнение на Специфична цел 1.3 „Подобряване на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бургас-Камено.