Открита процедура за проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. – Мярка 5.4 Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури

Процедура чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент (ЕС) 508/2014.

Краен срок: 04.08.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.eufunds.bg

Приложени Документи:

Въпроси и отговори (Дата на актуализация: 15.07.2020 г. 18:02:09 ч.)