Открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, мярка 2.6

Процедура чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-2.014 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“

Краен срок: 03.07.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.eufunds.bg