Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

На 11.02.2021г. бяха подписани два тристранни Административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 „Диверсификация и нови форми на доход“. Цел на мярката е диверсифицирането (разнообразяването) на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи дейности, пряко свързани с дейността на рибаря. Прилагането на мярката ще подпомогне предприятията в сектор „Рибарство“ да повишат конкурентоспособността и жизнеността си чрез диверсификация на основната дейност и развитие на нови форми на доход.

Проектното предложение на Товекс Суим е с наименование „Създаване на център за спорт и развлечение на открито на територията на МИРГ Бургас-Камено“ и представлява предприемаческа идея на представител на дребномащабния крайбрежен риболов в Черно море. То предвижда създаване на център за спорт и развлечение на открито на територията на МИРГ Бургас-Камено на спортна площадка в кв. „Меден рудник“.
Какви са ползите от реализацията на проектното предложение за изграждане на Центърът за спорт и развлечение на открито:
1. Реално подпомагане диверсификацията на дейността на рибарите и повишаване на заетостта в територията.
2. Включените съоръжения за игра и спорт, които ще развиват координацията и моториката на децата и юношите ще допринесат за подобряване на жизнената среда в територията на МИРГ Бургас-Камено.
3. Допълване основната дейност на рибарите чрез осигуряване на място за продажба на собствения улов на рибаря. За тази цел кандидатът планира да постави щанд за продажба на прясна риба на територията на центъра, което значително ще разшири броя на потенциалните купувачи и ще позволи на рибарите да реализират по-добра доходност чрез директна продажба на крайни клиенти.

Общата стойност на проектното предложение е 148 862.00 лв., от които БФП  74 431.00 лв.Срокът за изпълнение на проекта е 8 месеца (от 11.02.2021 до 11.10.2021).

Проектът на Център Флорс „Нови методи за добри търговски практики в предлагането на хранителни продукти“ е базиран на това да се закупи оборудван преместваем обект, състоящ се от два модула изработен от термо панели, снабден изцяло с необходимата техника за извършване на дейности по приготвяне и предлагане на различни видове хранителни продукти, като риба и аквакултури и напитки. Бенефицентът предвижда да обособи специално място, в което да се приготвя риба, както от собствения му улов, така и да се подпомогнат други рибари от региона като се осъществи изкупуване на техния улов, който да вложи в крайния продукт предлаган на клиета. Предвижда се използването и приготвянето на свежи и замразени риба и аквакултури от съществуващите търговски организации от региона. Бенефициентът е осъществил договорни отношения с местни производители на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и други, като възнамерява да ги внедри в приготвянето на крайните хранителните продукти, като по този начин ще подпомага търговските отношения в различни отрасли на хранително-вкусовата промишленост. Проектът предвижда да даде възможност за откриване на едно ново работно място като запази съществуващите четири работни места в организцията.

Общата стойност на проектното предложение е 179 885.76 лв., от които 89 942.88 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 8 месеца ( от 11.02.2021 до 11.10.2021).