Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

УО на ПМДР публикува Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

Водено от общностите местно развитие

В периода 1991 – 2020 год. подходът LEADER[1] за водено от общностите местно развитие (ВОМР), финансиран от структурните фондове и фондовете за развитие на селските райони, помогна на заинтересованите страни в селските райони да обмислят дългосрочния потенциал на локалното териториално развитие и доказа, че е ефективен и ефикасен инструмент за осъществяване на политиките за развитие. Европейската комисия насърчава този метод на изпълнение и чрез инициативи на Общността като URBAN и EQUAL. В случая с LEADER, за който от 1991 г. се предоставя непрекъсната подкрепа от ЕС, подходът се превърна във важен елемент от политиката за развитие на селските райони с високо ниво на приемане в цяла Европа. От 2007 г. насам териториалното развитие се използва и в рамките на ЕФМДР за подпомагане на устойчивото развитие на рибарските общности.

[1] Този термин е френски акроним и означава „Liaison Entre Actions de Développement de lʼEconomie Rurale“ (на английски: „Links between actions for the development of the rural economy“) Връзка между действията за развитие на икономиката на селските райони“).

Членове 32—35 от Регламент (ЕС) No 1303/2013 за определяне на общоприложимите разпоредби се основават на подхода LEADER и се отнасят до четири от фондовете, обхванати от общата стратегическа рамка – Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ЕФМДР — през програмния период 2014—2020 г. (Европейските структурни и инвестиционни фондове).

ВОМР е специфичен инструмент за използване на подрегионално равнище (териториално ниво), който допълва подкрепата за развитието на местно равнище. ВОМР мобилизира и привлича местните общности и организации за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, като се насърчава териториалното сближаване и се постигат конкретни цели на политиката.

LEADER/Лидер е метод/подход за мобилизиране и развитие на селските общности чрез публично-частни партньорства (местни групи за действие – МИГ). LEADER помага на хората, групите и участниците в селските райони да осъзнаят потенциала на своята територия и насърчава прилагането на интегрирани и иновативни стратегии за местно развитие. В първите си две поколения като инициатива на Общността (LEADER I: 1991-1993 и LEADER II: 1994-1999), подходът LEADER е бил насочен към селските райони в неравностойно положение. През 2000-2006 г. (LEADER +) методът е насочен към покриване на всички видове селски райони. След това подходът е включен в периода 2007-2013 г. като неразделна част от програмите за развитие на селските райони на Европейския съюз, обхващащи около 2200 селски територии в 27 държави-членки. През 2007 г. LEADER е разширен и включва сектора на рибарството. През периода 2014 – 2020 г. LEADER продължава да се прилага за развитие на селските райони, но също така и в рамките на политиката на сближаване като общ инструмент, наречен водено от общностите местно развитие.

В този програмен период (2014 – 2020 г.) в 20 държави членки на ЕС функционират 368 МИРГ. Средният бюджет на една СМР на една МИРГ е около 1.9 милиона евро (бюджетът на МИРГ-и варира между 360 000 € и 10 милиона €). Общият бюджет на за прилагане на ВОМР е около 700 милиона €, от които 519 милиона € от ЕФМДРА.

Прилагането на ВОМР в регионите/териториите, в които държавите членки са определили, че е допустимо да се прилага, се развиват дейности за изграждане на капацитет, за да се гарантира, че местните общности, особено тези в уязвимите райони с ограничен капацитет, ще имат възможност да участват пълноценно. Това се постига чрез създаване на местни инициативни рибарски групи (МИРГ) и планиране на жизнеспособни стратегии (СМР).

Графика 2 Бюджет на ЕФР (2007-2013) и ЕФМДРА (2014 – 2020) разпределен на ниво страни членки, прилагащи ВОМР

Ключови заключения от проучването на МИРГ

  1. В повечето държави членки администриране на проектния цикъл в рамките на ВОМР е комплексно и отнемащо твърде много време.
  2. Най-същественипречки при кандидатстване са прилагане допълнителни правила в националното законодателство и сложни формуляри за кандидатстване
  3. Най-същественипречки при одобрение са продължителните проверки, извършвани от УО или МЗ и ограничително тълкуване на условията за участие
  4. Отрицателни последици са отразяват върху качеството на проектните предложения – бенефициентите сe отказват да кандидатстват или дори след одобрение, преминава секъм“лесно разходваеми проекти“ и се насочва финансирането за не особено полезни или качествени проекти.
  5. 2/3 от МИРГ не участват в разработването на системи за администриране на проектния цикъл или участват само ad hoc.
  6. Националните системи за администриране на проектния цикъл се приемат като полезни за изпълнението на местната стратегия, когато МИРГ са участвали както в планирането, така и в прегледа на системата.

Научете повече в публикувания Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г., изготвен от „Аспекти 999“ ЕООД в изпълнение на договор с предмет: „ИЗГОТВЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ВОМР НА НАЦИОНАЛНО НИВО В РАМКИТЕ НА ПМДР 2014-2020 г.“, ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕФМДР ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.“, Възложител Министерството на земеделието, храните и горите на Република България, финансиран от бюджетна линия „BG14MFOP001-7.001 – Техническа помощ“ на Оперативна програма Морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФМДР.