Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР публикува Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г. , която може да видите ТУК.

Значимостта на прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ) се увеличава съществено през програмния период 2014-2020 г. Използването на ФИ се счита за ефективен начин за разпределяне на публичен ресурс, включително и средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Регулаторният контекст за прилагането на ФИ в рамките на ЕФМДР е особено подкрепящ в тази насока. Регламентът за ЕФМДР предвижда (единственият регламент на EСИФ), че подкрепата за големите преработватели може да бъде осъществявана само чрез ФИ. Освен това тези инструменти имат потенциал да се прилагат по отношение на мерките на ЕФМДР във всички основни икономически подсектори (риболов, аквакултури, преработка и дивердификация).

Прилагането на ФИ през текущия програмен период е значително разширено при националните оперативни програми на Република България, в съответствие със сключеното Споразумение за партньорство между България и ЕС, в което е предвидена разширена роля на ФИ, включително по ПМДР 2014 – 2020.

Решението на България да разшири прилагането на подкрепа, чрез финансови инструменти отчита добавената стойност и ползите, свързани с финансови инструменти, включително:

  • Преодоляване на несъвършенствата на пазара, тъй като съществуват целеви групи крайни получатели, за които финансирането от банковия сектор е ограничено, но предвид целите на съответната оперативна програма е необходимо посредством финансовите продукти, предоставяни чрез ФИ, да бъдат включени в инвестиционния процес посредством облекчени условия, вкл. по отношение на цена, срок и/или изискванията за обезпечение;
  • Привличане на допълнителни ресурси и увеличение на въздействието на програмите на ЕСИФ;
  • Ползи от подобрена ефективност и ефикасност в следствие на револвиращия характер на средствата, които остават на разположение на програмите за бъдещо използване;
  • По-добро качество на проектите, тъй като инвестицията трябва да бъде възстановена;
  • Достъп до по-широк спектър от финансови инструменти за прилагане на политики и привличане на ресурси и експертиза на финансовите посредници и други партньори от частния сектор за структурирането на икономически жизнеспособни проекти;
  • Отдалечаване от културата на „зависимост от субсидии и безвъзмездна финансова помощ“;
  • Привличане на подкрепа от страна на частния сектор (и финансиране) за реализация на обществени цели и постигането на социално-икономически ползи, дефинирани от съответните програми

Досегашният опит на страната се изразява във функционирането на финансови инструменти за предоставяне на подкрепа със средства от ЕС, действали през предходния програмен период в рамките на инициативата JEREMIE, инициативата JESSICA и гаранционната схема, изпълнявана от Националния гаранционен фонд. България е една от малкото държави с опит по прилагането на гаранционни схеми в сектор „Рибарство“ през периода 2007-2013. След подписване на финансово споразумение между НГФ и ИАРА през 2010 г. се учредява гаранционна схема в подкрепа на бенефициенти по ОПРСР като за срока на включване в гарантирания портфейл бяха издадени гаранции в размер на 20 млн. лв. по кредити в размер на 30 млн. лв. При прилагане на гаранционната схема от НГФ през програмния период 2007- 2013 е допусната свръхкапитализация, която се дължи основно на надценяване на потенциала по схемата, забавянето на старта на програмата и липсата на гъвкавост при прилагане на инструмента.

С оглед разширеното прилагане на подкрепа, чрез финансови инструменти в периода 2014- 2020 г., българското правителство взе решение да прилага ФИ чрез Фонд на фондовете, като „Фонд мениджър на финансовите инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ)1 е дружеството, което е отговорно за прилагането и изпълнението на ФИ от името на УО на ОП, в съответствие с изискванията на чл. 38 (4) б. „б“, iii) от Регламент (ЕС) № 1303/20132. Предвидените ФИ, посочени в Предварителната оценка и нейната актуализация ще бъдат структурирани на национално ниво и ще бъдат управлявани от ФМФИБ в съответствие с условията на Финансовото споразумение.
Дефиницията за ФИ във Финансовия регламент2 (Член 2, параграф 29), изброява три основни форми на инвестиране чрез финансови инструменти:

1) Инвестиции в собствен капитал (или квази-собствен капитал);
2) заеми и
3) гаранции.

В извършената Предварителна оценка на финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г. бяха идентифицирани неоптимални инвестиционни ситуации, даващи основание за прилагане на ФИ, целящи повишаване нивото на предлаганите кредити и насърчаване на конкурентоспособността в сектора.
Анализът, извършен в рамките на предварителната оценка, показва, че с оглед спецификите на сектор „Рибарство“, нуждите от подкрепа при достъпа до външно финансиране, възможностите на финансовите институции и реализираните до момента финансови инструменти както в България, така и в други страни членки, най-подходящи за прилагане финансови продукти биха били

1. гаранции за покритие на кредитния риск на финансови и кредитни институции.
2. заем с поделяне на риска с 2 възможности:
• кредит за съфинансиране на бенефициент на проект, финансиран с БФП от ПМДР;
• самостоятелен кредит, отпускан по мерките на програмата, вкл. микрокредити за хора често без достъп до финансови услуги, обикновено предоставяни за кратък период и без или с малко обезпечение.