Стартира прием по процедура „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите”, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-1.020 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“, мярка 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”.

СНЦ МИРГ Бургас-Камено може да Ви съдейства и консултира безвъзмездно при възникнали въпроси във връзка с мерките за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

Свържете се с нас за повече информация:

Тел.: +359 879 822 369

Ел. поща: office@flag-burgas.org

Facebook: @mirg.burgas.kameno Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено

 Адрес: гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО „Възраждане“ /кметството/

Мярка 1.9 “Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност”

Целта на настоящата процедура е да осигури възможност за компенсиране на икономическите загуби и да се подпомогнат собствениците на риболовни кораби и рибарите от преустановяване на риболовни дейности, за преодоляване на негативните икономически последици и да се запазят работните места в сектор Рибарство.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България по крайбрежието и акваторията на Черно море и р. Дунав.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 2 259 766,16 лв.

Финансовата помощ по реда на тази мярка е: 73,26% финансирана от ЕФМДР и

26,74% съфинансирана от националния бюджет.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект не трябва да надвишава 80 000 лв. на риболовен кораб (в това число компенсация за екипаж), а минимален размер на БФП е неприжимо.

Интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 100%.

Максимален срок за изпълнение на проект по настоящата процедура е неприложимо.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са физически лица, еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

В рамките на приема по настоящата мярка, кандидатите могат да участват с повече от едно проектно предложение, като следва за всеки един свой кораб да кандидатстват за подпомагане поотделно (т.е. за всеки свой риболовен кораб един кандидат подава отделно проектно предложение).

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за дейности, които са изпълнени към датата на подаване на Формуляра за кандидатстване.

Проектните предложения подлежат на оценка за административно съответствие и допустимост на проектните предложения по процедурата в т. 21 от УКИ. За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване и изпълнение до 2 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 ч. на 30.03.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 13.04.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите ТУК.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.