Обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на МИРГ Бургас – Камено“, на основание чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки – събиране на оферти с обява

На основание чл.187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, МИРГ Бургас-Камено обявява обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на автомобил чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 26 от Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на поръчката – „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“.

2. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.187 във връзка с чл. 20, ал.3, т. 2 от Закона за обществените поръчки.

3. Срок на изпълнение на поръчката – 60 календарни дни след сключване на договор.

4. Място на изпълнение на поръчката – Доставката на автомобила следва да се извърши в сервизния център/база на Изпълнителя на територията на гр. Бургас.

6. Изисквания за кандидатстване и изпълнение на поръчката – съгласно утвърдена обява и техническа спецификация.

7. Прогнозна стойност – до 33 300 лева без ДДС

8. Критерий за възлагане – Офертите на участниците ще се оценяват и класират въз основа на „икономически най-изгодната оферта”, определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“. „Комплексната оценка“ се определя на база следните показатели:
Предлагана цена за изпълнение на поръчката– П1 Тежест: 60%
Срок за изпълнение на доставката – П2 Тежест: 40%
Методиката за оценка, съставлява неразделна част от документацията за участие.

9. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията – гр. Бургас, кв. „Меден Рудник“, сграда на ЦАО „Възраждане“, офис на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено. Дата: 14.05.2019 г. Час 14.00
При отваряне на предложенията от комисията могат да присъстват участващите в процедурата или техни упълномощени представители.

10. Предложенията за участие се приемат всеки работен ден до 13.05.2019 г. от 9:00 до 17:30 ч. в офиса на МИРГ Бургас – Камено, гр. Бургас, кв. „Меден Рудник“, сграда на ЦАО „Възраждане“.

Обява

Документация

Приложения към документацията за обществената поръчка

Проект на договор