Съобщение по чл.193 от ЗОП за прекратяване възлагането на обществена поръчка

На основание на чл.193 от ЗОП, във връзка с обява №1/08.04.2019 г. за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП за избор на изпълнител с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“, обявената обществена поръчка е прекратена.

Протокол от работата на комисията

Заповед-Решение №17/25.04.2019 г. за прекратяване на обществена поръчка