СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – мярка  1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“, като 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки ” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ има за цел да се подкрепят инвестиции, насочени към подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите.

По отношение на приложимия режим за държавни помощи, съгласно чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство, членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с посочения регламент, които попадат в обхвата на член 42 от ДФЕС.  Член 42 от Договора постановява, че разпоредбите на същия по отношение на правилата за конкуренцията, които включват тези за държавната помощ, се прилагат по отношение на производството и търговията със селскостопански продукти, което включва продукти от сектора на рибарството и аквакултурите, в степента, определена от Европейския парламент и Съвета. Степента, в която разпоредбите на ДФЕС по отношение на държавната помощ се прилагат за помощи, предоставени в сектора на рибарството и аквакултурите, е определена в член 8 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и Съвета.

Това е посочено в съображение (4) от Съобщение на Комисията  C(2015) от 29.6.2015 г. Насоки за преглед на държавната помощ за рибарството и аквакултурите /Насоките на ЕК/)

В същото Съобщение в съображение (5) са поставени рамките на дейностите, за които се прилага дерогацията на член 8 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и Съвета, а именно – плащанията по дял V, глави I, II, III и VI. Дейностите по настоящата мярка се изпълняват като допустими по глава III, спазвайки правилата на глава I от същия регламент.

Съгласно съображение (45) от преамбюла на Регламент (ЕС) № 508/2014, важността на риболовните пристанища, кейовете за разтоварване и покритите лодкостоянки обуславя ЕФМДР да подпомага съответните инвестиции, целящи по-специално повишаване на енергийната ефективност, опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и подобряване на безопасността и условията на труд.

Целите на подпомагането по настоящата процедура, посочени в т. 6 от настоящите Указания за кандидатстване са в съответствие с посочените цели в чл. 43, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014.

В съответствие с параграф 4 на чл. 43 от Регламент (ЕС) № 508/2014, подпомагането по настоящата процедура не покрива изграждането на нови пристанища, нови кейове за разтоварване или нови рибни борси.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.062 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 782 332  лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 29 337, 45 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лв.

 Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Бургас – Камено“.

 Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.062   “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“ е в размер:

  1. До 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени разходи за публични организации – Община Бургас и Община Камено;
  2. До 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи за микро, малки и средни предприятия;
  3. До 30 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи при операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

  1. Община Бургас и Община Камено;
  2. Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности в съответствие с чл. 43, параграф 1 и 3 от Регламент (ЕС) № 508/2014:

Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити лодкостоянки;

Дейности, свързани с информация и комуникация на проекта – в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите – https://www.mzh.government.bg/bg/  и на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ – https://flag-burgas.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 05.01.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Първи краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 27.11.2020 г.

Втори краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 26.01.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.