СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – мярка  2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“, като 
 

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.066  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“

           Целите на мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“  от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас – Камено са:

1.         Увеличаване на асортимента на производството;

2.         Модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;

3.         Подобряване на производствените характеристики на водоемите;

4.         Подобряване на условията на труд и безопасност на работещите в сектора;

5.         Подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

6.         Развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен план);

7.         Постигане на целите на МНСПА;

8.         Намаляване на енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);

9.         Въвеждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водния потенциал, така и други източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса)

10.       Ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване на потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;

11.Въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други химикали, намаляване на еутрофикацията на водните тела.

Финансовото подпомагане за тези дейности няма да представлява „държавна помощ“ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС т.е. на предприятия в сектора на рибарството и аквакултурите и не представляват държавна помощ.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.066 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 293 374,50 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 779,15 лв

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 97 791,50 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Бургас – Камено“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.066   “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които:

1. са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА;

2. са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;

3. отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия.

Кандидатите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ Бургас – Камено.

 Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

         продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

         диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

         модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

         подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

         инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

         инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

         инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

         насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

         инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

         диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите – https://www.mzh.government.bg/bg/ и на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ – https://flag-burgas.org/.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 06.12.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 27.12.2020 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.