Децентрализация и регионализация в България: към балансирано регионално развитие

Екипът на МИРГ Бургас-Камено взе участие в семинар за представяне на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „Децентрализация и регионализация в България: към балансирано регионално развитие“, организиран съвместно от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който се проведе на 23.02.2021 онлайн чрез приложението Zoom.

Семинарът беше открит от г-жа Деница Николова, заместник-министър, МРРБ и г-н Улрик Вестергаард Кнудсен, заместник генерален секретар на ОИСР.

Беше представена структурата на Програмата за Развитие на регионите 2021-2027, в която е заложен и подходът „отдолу-нагоре“, досега прилаган в България само от МИГ и МИРГ . Това е още едно потвърждение на ползите и значението именно на този подход за децентрализация и местно общностно развитие, чиято основна цел е адекватно и актуално отразяване на нуждите и приоритетите на всеки регион при планиране на Стратегии за развитие. По този начин се ангажират енергията и ресурсите на хората и местните организации като участници в развитието, а не само като бенефициенти и ползватели, като им се дава възможност да допринесат за бъдещото развитие на собствените им територии.

Подходът „отдолу-нагоре“ означава, че местната общност и местните заинтересовани лица могат да помогнат да се определи общия и интегриран път за развитие за територията, съобразен с техните нужди, очаквания и планове. Колективният подход с делегирано вземане на решения позволява и да се поеме отговорност за бъдещето на общността. Активното участие се насърчава на всеки етап от взимането на решения относно местната стратегия и избора на приоритетите, които да бъдат следвани. Програмата за Развитие на регионите 2021-2027 планира това да бъде постигнато чрез Регионалните съвети за развитие, които ще имат определени функции при координирането на Държавната политика за регионално развитие в съответния им регион, одобрение, управление и контрол на проекта на ИТСР и други.