ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

чрез подбор на проекти

BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено“.

одобрени с Докладна записка № 93-2163 от 07.04.2023 г.

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.

Зададен въпрос чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020)

Рег. номер: BG14MFOP001-4.126-Q001

Подател: Григори Шевченко

e-mail: info@burgas-lakes.eu 

Дата: 21.03.2023

Въпрос:

Здравейте,

Отчитайки целите на процедурата и критерият за техническа и финансова оценка “ Проектът води до формиране на местен материален и/или нематериален туристически продукт” и факта, че промотирането и маркетинга са основните инструменти за налагане на нов туристически продукт/услуга, моля да отговорите на следния въпрос:

Допустимо ли е по процедурата да бъде заложено частично изпълнение на комуникационна стратегия, включваща изработка на визуални елементи, промоционално съдържание и печатни материали, което да надвишава размера на определените в процедурата лимити за разходи за комуникация и публичност на проекта, тъй като тези материали ще са насочени към промотиране на туристическата услуга/продукт, а не за промотиране на самия проект?

С уважение,

Григори Шевченко

Отговор на въпрос:

В точка 14.1.3. от УК  са посочени допустимите за финансиране разходи в съответствие с допустимите дейности по мярка 508.1 от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено, където в точка З разходите за публичност на проекта са лимитирани  до 2% от общите допустими по проекта и този лимит  не може да бъде превишаван. Всички останали разходи съответстващи на допустима дейност не са ограничени с процент от общо допустимите разходи и за тях важат правилата за допустимост на разходи по процедура BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“.