ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура Mярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

Mярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

лого

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001- 4.044  “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури на територията на МИРГ Бургас – Камено“ , Mярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 488 957,50 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 415 613,88   лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 73 343,63 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 13.04.2020 г. , на електронна поща pmdr@mzh.government.bg.

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Uslovia za izpalnenie_2.3

Uslovia za kandidatsvane-2.3

2.3_Prilojenia_Uslovia za izplnenie

2.3_Prilojenia_Uslovia za kandidatstvane