Протокол от заседание на УС-25.03.2020

Във връзка с чл.17,ал.3 от „Правила за работа на УС на СНЦ МИРГ Бургас-Камено“ и заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министерство на Здравеопазването

прилагаме ПРОТОКОЛ 25/25.03.2020 от проведено неприсъствено заседание на УС.

ЕКИП на МИРГ Бургас-Камено

protokol 25-25.03.2020g.-us