СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.077 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – мярка  2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“, като

ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.077    „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 17.03.2021 г.

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.077 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ има за цел да се насърчи предприемачеството в сектора на аквакултурите на територията на МИРГ „Бургас – Камено“ чрез подпомагане създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители на аквакултури в съответствие с целите на СВОМР на МИРГ Бургас – Камено“ и член 6, параграф 4 на Регламент (ЕС) №  508/2014.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим. Чл. 8, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство  предвижда дерогация от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл. 42 от ДФЕС.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.077 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 488 957,50 лв.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 558,30 лв.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 195 583 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Бургас – Камено“.

Безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.077 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени разходи.

Процент на съфинансиране от ЕФМДР – 85%

Процент на съфинансиране от националния бюджет – 15%

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които навлизат в сектора при условие че:

1. Притежават съответни професионални умения и компетентност:

Поне един от собствениците-управители на предприятието трябва да притежава съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност:

1.1. лица, притежаващи висше образование с образователна степен „бакалавър“, „магистър“ или по-висока научна степен (звание) по някоя от следните специалности: рибно стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология, хидробиология или друга еквивалентна на изброените, или заемащи академична длъжност в изброените области.

1.2. лица, притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от специализиран курс от акредитирано учено заведение с хорариум минимум 200 учебни часа в областта на аквакултурата.

1.3. лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в лицензирани центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), придобита степен на квалификация II или III в професионално направление „Рибно стопанство“, „Рибовъдство“ или „Промишлен риболов и аквакултури“.

Документът, удостоверяващ придобитата квалификация се представя при подаване на формуляра за кандидатстване за кандидати с вече придобита квалификация и образование или при подаване на искане за плащане (междинно или окончателно), за кандидати, придобили професионалната си квалификация на етап след подаване на формуляра за кандидатстване.

2. За пръв път създават микропредприятие или малко предприятие за аквакултури като ръководители на такова предприятие:

2.1. Кандидатите – търговци или кооперации, трябва да са създадени/учредени с основен предмет на дейност рибовъдство или еквивалентен в областта на аквакултурите, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2.2. Да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия;

2.2. Собственикът/ците на предприятието да е/са управител/и на същото;

2.3. Собственикът/ците за пръв път да създават предприятие за производство на аквакултури.

3. Представят бизнес план за развитие на своите дейности, свързани с аквакултурите

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за следните дейности:

  1. продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;
  2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;
  3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
  4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
  5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;
  6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
  7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);
  8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;
  9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта);

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ – https://flag-burgas.org/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 24.02.2021 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона.

Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 17.03.2021 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.