GFCM : Средиземноморският и черноморският риболов започват да преодоляват прекомерната експлоатация

Нов доклад показва, че докато повечето рибни запаси остават прекомерно експлоатирани, броят на запасите, подложени на прекомерен риболов, е намалял за първи път от десетилетия

След десетилетия на нарастващ човешки натиск върху морските екосистеми и рибните ресурси на Средиземно море и Черно море, последните данни сочат, че най-накрая започва да се преодолява прекомерната експлоатация на жизненоважните рибни запаси в региона.

Според нов доклад за Състоянието на Средиземноморския и Черноморския риболов (ССЧР2020), публикуван днес, въпреки че 75 процента от рибните запаси остават подложени на прекомерен риболов, този процент е спаднал с повече от 10 процента между 2014 г. и 2018 г. Коефициентите на експлоатация са намаляли с подобен дял. Като се вземат предвид новооценените запаси, броят на рибните запаси с висока относителна биомаса се е удвоил от последното издание, публикувано  през 2018 г.

ССЧР се издава на всеки две години от Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ) – орган на Организацията за прехрана и земеделие (ОПЗ), който работи под ръководството на ОПЗ. Докладът бе изготвен от служители на ОПЗ, които са част от секретариата на ГКРСМ, в сътрудничество с отбрани експерти и въз основа на данните, изпратени от риболовните администрации в Средиземно и Черно море, както и от анализа, извършен от техническите органи на ГКРСМ.

Въпреки че повечето запаси остават свръхексплоатирани, за първи път от десетилетия ГКРСМ успява да докладва някакви положителни тенденции.

Важни примери за подобрение сред приоритетните запаси включват европейският хек, който показва признаци на възстановяване в Средиземно море, и калканът в Черно море, при който се наблюдава спад в коефициента на експлоатация, докато биомасата на репродуктивния му запас продължава да се възстановява през последните четири години.

Благодарение на ангажираността на членовете и експертите на ГКРСМ за справяне със съществуващите предизвикателства, за първи път можем да кажем, че в сектора най-накрая се появяват някои положителни сигнали“, каза Абдела Срур, изпълнителен секретар на ГКРСМ. „Въпреки че знаем, че има още много работа, която трябва да се свърши, преди риболовът в региона да е на устойчива основа, ние сме доволни, че започнахме да обръщаме някои от най-тревожните тенденции.

Устойчивото управление не носи полза само на рибните запаси“, казва Ислем Бен Айед, президент на Тунизийската асоциация за развитие на занаятчийския риболов. „Устойчивостта на риболова в Средиземно и Черно море означава поддържане на работни места, осигуряване на здравословна храна и поддържане на културното наследство в нашите крайбрежни общности за следващите поколения.


Щракнете тук

Положителна промяна към устойчив риболов

Миналият Ноември министри от региона потвърдиха своята политическа ангажираност за достигане на целите, заложени в Декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София да се преследва дори по-високо ниво на амбиция в бъдещата Стратегия на ГКРСМ (2021-2025) и да се допринесе към постигането на Цел за устойчиво развитие 14.

 Някои значителни успехи са постигнати сега, след като националните и регионалните мерки за управление имаха време да се приложат и донесат резултати. Вече са въведени десет многогодишни планове за управление на рибарството, които покриват повече от 4 000 риболовни кораба.

Социално-икономическо въздействие на рибарството в региона

Докладът разкрива че в значителна степен риболовът в Средиземно море и Черно море допринася за регионалните икономики, като генерира преки приходи, стимулира по-широки разходи и осигурява ключови работни места. Общата годишна икономическа стойност на риболова в региона се оценява на $ 9,4 милиарда.

Средиземноморският и черноморският риболов осигуряват 225 000 работни места на борда и се смята, че допринасят за препитанието на общо 785 000 души. В части от някои страни включително Тунис, Хърватия и Мароко близо 1 на всеки 100 крайбрежни жители е рибар.

Въпреки че дребномащабния риболов съставлява по-голямата част от индустрията и представлява преобладаващото мнозинство от риболовните кораби (83 процента) и работните места, свързани с риболова (57 процента) в региона, неговия дял от общия улов в региона е само 15 процента.

Рибарите в дребномащабния риболов генерират по-малко от 30 процента от общите приходи от риболов, имат несигурен поминък и са най-уязвими за непредвидени проблеми или кризи като пандемията COVID-19. Те се нуждаят от повече държавна подкрепа и по-здрава рамка за социална защита, включително достъп до осигуряване за безработица, допълва доклада.

Докладът също предлага ценна информация за състоянието на настоящата работна сила в рибарството в региона. Секторът рязко застарява: почти половината от работниците в сектора са над 40 и само 17 процента са под 25 години. Това е ситуация, която изисква активни мерки, за да се гарантира, че има на разположение квалифицирана работна сила.

В допълнение докладът подчертава, че изграждането на устойчивост в рибарството ще бъде все по-важно, имайки предвид нарастващия натиск върху морската среда от изменението на климата и човешките дейности. Новото издание служи като ценен инструмент за насочване на действията към устойчивото бъдеще.

Източник: https://www.fao.org/gfcm/news/2020