Списъци на одобрените и неодобрените кандидати за външни експерти-оценители

След проведени интервюта от Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено с допуснатите след административната проверка кандидати за външни експерти-оценители за участие в комисия за подбор на проектни предложения по процедура №BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено“, публикуваме Заповед №24/03.09.2019г. на Председателя на УС на сдружението за утвърждаване на списъците на одобрените и неодобрените кандидати за участие в посочената по-горе комисия.

Заповед №24/03.09.2019г.