Публикуван е за обсъждане СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Публикуван е за обсъждане СИТУАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ.

Той е изготвен от екип на обединение „ИРА – СТРАТЕГМА“ в изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В БЪЛГАРИЯ: СТОПАНСКИ РИБОЛОВ, АКВАКУЛТУРИ, ПРЕРАБОТКА НА РИБА И ДРУГИ ВОДНИ ОРГАНИЗМИ, ТЪРГОВИЯ С РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ, ТЕНДЕНЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА СЕКТОРА ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ФИНАНСИРАНА ОТ ЕФМДР ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021-2027 Г.“, възложител Министерството на земеделието, храните и горите на Република България.

В него се сравнява състоянието и развитието на сектора с това в Германия и Румъния, както и влиянието на Коронавирус кризата.

Важна част от документа е и визията за развитието на сектор Рибарство, приоритетите и стратегическите цели за следващия програмен период 2021-2027.

ПРИОРИТЕТИ НА ЕФМДРА
ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на устойчивия риболов и опазването на водните биологични ресурси
ПРИОРИТЕТ 2: Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури
ПРИОРИТЕТ 3: Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури в
крайбрежните и вътрешните райони
ПРИОРИТЕТ 4: Укрепване на международното управление на океаните и осигуряване на безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и океаните

Коментари и забележки се приемат до 31.07.2020 г.на e-mail: pmdr@mzh.government.bg.