ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА

 от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел

„МИРГ Бургас-Камено“

            На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №6 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 46/12.01.2023г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”, свиква общо събрание на сдружението на 23.02.2023 г. /Двадесет и трети Февруари, две хиляди двадесет и трета година/ от 18.00 часа в гр. Бургас, офис на МИРГ-гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Разглеждане и приемане Годишен доклад за дейността на сдружението и изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2022 г.;

2.Разглеждане и приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2022г.;

3.Разглеждане и приемане на Годишен доклад на Контролен Съвет за 2022 година;

4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за дейността на УС за 2022година

5. Разглеждане и одобрение на план за дейността на МИРГ за 2023 г.;

6.Разни;

На основание на Чл. 25 (5) от Устава Членовете на Сдружението участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

На основание Чл. 28. от УставаЧленовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно.

На основание Чл. 29.(1) от Устава Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.