Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено публикуват за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти№ BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ , мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“.

Предвиденият бюджет по процедурата е 625 212,05 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 531 430,24 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 93 781,81 лв. национално съфинансиране.

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 06.02.2023г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук:

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/11779