ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

 

До членовете на
„Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

 

ПОКАНА
от Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност
„МИРГ Бургас-Камено“

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и във връзка с Решение №8/27.02.2019 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”, свиква общо събрание на Сдружението на 18.03.2019 г. /понеделник/ от 18:00 часа в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ЦАУ „Възраждане“, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на сдружението за 2018 г.;
2. Приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2018 г.;
3. Приемане на Годишен финансов отчет на сдружението за 2018 г.;
4. Приемане на решение за кандидатстване на сдружението по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“ с проектно предложение.

На основание Чл. 28. от Устава Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно.
На основание Чл. 29. (1) от Устава Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на Сдружението.
(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

Панайот Жечков
Председател на Управителния съвет