Покана за Общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено

До членовете на

„Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

 

 

 

ПОКАНА

 от Управителния съвет

на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност

„МИРГ Бургас-Камено“

 

 На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 27от Устава на Сдружението и във връзка с Решение №16/02.12.2019 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено”, свиква общо събрание на Сдружението на 16.12.2019 г. /понеделник/ от 18:00 часа в гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, ЦАУ „Възраждане“, при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на Бюджет за 2020 г.;
  2. Освобождаване на Стойно Митев Стойнов като член на Управителния съвет, поради оттегляне на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от страна на Сдружение „Морски сговор“ и замяната му в състава на УС;
  3. Освобождаване на Георги Симеонов Агафонов като член на Управителния съвет, поради оттегляне на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от страна на „Морско дело и рибарство“ ЕООД и замяната му в състава на УС;
  4. Освобождаване на Панайот Василев Жечков като член на Управителния съвет, поради оттегляне на предоставеното му пълномощно за участие в работите на Сдружението от страна на Община Бургас и замяната му в състава на УС;
  5. Избор на Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено;

 

На основание Чл. 28. от Устава Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират с лична карта и съответно пълномощно.

На основание на Чл. 25 (5) от Устава Членовете на Сдружението участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите. Пълномощникът не може да бъде член на Сдружението и не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

На основание Чл. 29. (1) от Устава Заседанието на Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на кворум Общото събрание се провежда един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

 

Панайот Жечков

Председател на Управителния съвет

Покана

 

Бюджет за 2020 г.