Информационна среща в гр. Камено

Информационна среща в гр. Камено

На 25.11.2019 г. в залата на Община Камено се проведе информационна среща с представители на общината, читалища и НПО, във връзка с открития прием по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Гост на събитието бе г-н Жельо Вардунски, кмет на Община Камено.

Участниците в срещата бяха запознати с условията за кандидатстване по мярката и бе отговорено на въпроси, относно необходимите документи, които кандидатите трябва да приложат към проектното предложения.