Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 15.11.2021г. от 17.00 часа, място на провеждане: гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, офис на МИРГ Бургас-Камено.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане и одобрение на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и съпътстващите ги приложения и документи по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.109 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено.
  2. Разглеждане и одобрение на Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и съпътстващите ги приложения и документи по Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.110 “Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас – Камено“, Mярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на членовете на УС в административния офис на Сдружението.


Дата: 11.11.2021г.                                                   Кирил Кирилов Начев

                                                                                Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено