СТАРТИРА ПРИЕМ по мярка 508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено
кандидатствайте сега

СТАРТИРА ПРИЕМ по мярка 508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.098 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ ОТ СВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО“

МИРГ Бургас-Камено и Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) канят желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР – мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“, като 

ОБЯВЯВАТ процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“

Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098, мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ е насочена към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

Прилагането на дейностите, предвидени в мярката ще допринесе за съхраняването и развитието на местното природно и културно наследство и укрепване на местните общности, като уникален социален, природен и културен туристически комплекс  в населените места от територията на МИРГ Бургас–Камено.

Приложимият режим на държавна помощ е разписан в т. 16 на Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

 Указания на УО на ПМДР във връзка с приложимия режим на държавни помощи по мерки, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. – https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/2365 .

Определянето за финансово подпомагане като „помощ“ и „непомощ“ е подробно представено в Условията за кандидатстване по мярката.

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098, Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 468 569,68 лв.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 779,15 лв.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 391 166 лв.


Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Бургас-Камено“.


Безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер до 100 на сто от размера на одобрените и реално  извършени инвестиционни  разходи, от които  85 на сто  са осигурени  от  ЕФМДР и 15 на сто от държавния  бюджет  на  Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти:

Община Бургас и Община Камено;

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ „Бургас-Камено“.

 Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1. Дейности за развитие и популяризиране на териториалната уникалност, чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор в т.ч. и:

1.1 Дейности свързани със събития за популяризиране на местната идентичност (природна, културна, историческа, туристическа и др.)

2. Дейности за повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, фолклорен, фестивален и др.

2.1 Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на природното и културно наследство на територията;

2.2 Дейности по подобряване и/или изграждане на туристическа инфраструктура на места с висока природна и/или културна стойност;

3. Дейности за съхраняването и развитие на местното природно и културно наследство, околната среда, местната идентичност в т.ч. и:

3.1 Дейности свързани с проучвания и разработване на планове за опазване на природно и/или културно наследство.

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ – http://flag-burgas.org.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно 24.04.2022 г. включително. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 15.01.2022 г.

Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 16.03.2022 г.

Третият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00  ч. на 15.05.2022 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук: